Påtale­seksjon i Oslo­politiet var preget av ubesatte stillinger og utskiftinger

Påtaleavsnitt i Oslo hadde ubesatte juriststillinger gjennom hele fjoråret.

(Illustrasjonsfoto: Thomas Haugersveen)
(Illustrasjonsfoto: Thomas Haugersveen)

I november i fjor gjennomførte Oslo statsadvokatembeter inspeksjon av Oslo politidistrikts enhet Øst, som er lokalisert på Stovner og Manglerud politistasjon.

I rapporten etter inspeksjonen, kommer det frem at påtaleseksjonen har slitt med underbemanning. Det ene påtaleavsnittet - avsnittet for vold i nære relasjoner - skal bestå av 13 jurister samt leder, men har vært underbemannet siden våren 2021 med mellom 8 og 11 jurister.

Påtaleseksjonen har i løpet av 2021 gjennomført 6 ansettelsesprosesser. Avsnittene har hatt vakante stillinger gjennom hele 2021, og er nylig fylt opp i forbindelse med siste ansettelsesprosess, som nylig ble avsluttet, heter det i rapporten, som opplyser at seksjonen startet sin syvende ansettelsesprosess i desember.

Henleggelser

Det er også registrert en tredobling av antall kapasitetshenleggelser fra november 2020 til oktober 2021.

Når det gjelder hvilke sakstyper som henlegges på grunn av kapasitet, er det opplyst at det i hovedsak gjelder vinningskriminalitet.

«Vi har imidlertid merket oss at også en del saker som gjelder trusler og hensynsløs adferd henlegges på dette grunnlaget. I slike saker vil det normalt være kjent gjerningsperson, hvilket tilsier forsiktighet ved bruk av kapasitetshenleggelse», skriver statsadvokaten.

Saker blir liggende

Det fremkommer også kritikk av at tiltaler i saker med gjerningspersoner under 18 år ikke sendes tingretten for berammelse hvis ungdomsjuristene ikke selv har kapasitet til å aktorere saken innenfor rettens frist på 6 uker.

«Sakene blir derfor liggende i påvente av kapasitet hos påtaleansvarlig. Denne praksisen må opphøre», heter det i rapporten.

Ifølge rapporten opplever avsnittet en økning av alvorlige straffesaker med mistenkte under 15 år.

«Ofte vil de involverte ha kontakt med barnevernet allerede og avsnittet opplever at det er utfordringer knyttet til å finne riktige tiltak for den enkelte, gitt barnevernets begrensede muligheter til tiltak som ikke er frivillige. Det er også mange saker hvor det brukes våpen med stort skadepotensiale, f.eks. kniv og machete», heter det i rapporten.

Ønsker ikke å anmelde

Det er også en utfordring at de involverte i sakene i større grad enn tidligere ikke ønsker å anmelde/forklare seg for politiet.

«Dette gjelder bl.a. barnevernsansatte som selv er å anse som fornærmet i en volds- eller trusselsak. Når det gjelder andre vitner/fornærmede er det også her en tendens at de ikke ønsker å forklare seg av frykt for hevnoppgjør»

Enheten har til sammen ca. 450 ansatte og håndterer ca. 19 000 straffesaker i året.