Sivilombudet: Advokat­utgifter dekkes i kamp for å få sak realitets­behandlet – uavhengig av utfall

– Vanskelig å se for seg en situasjon hvor en avvisning av en klage på et avslag like gjerne kunne vært ansett som et nytt avslag på søknaden, mener Sivilombudet.

Foto: iStock
Foto: iStock

En avgjørelse hos Sivilombudet konkluderer med at et vedtak om avvisning av klage må regnes som endret til gunst for parten når avvisningsvedtaket oppheves og klagen realitetsbehandles. Dette gjelder uavhengig av utfallet av realitetsbehandlingen, sier ombudet.

Saken fra oktober i år gjaldt krav om dekning av sakskostnader etter at et avslag på voldsoffererstatning ble påklaget. Denne klagen ble avvist, men avvisningsvedtaket ble påklaget, og opphevet av Statens sivilrettsforvaltning.

Klagen over avslaget på erstatning, som er den underliggende saken, ble deretter realitetsbehandlet i to instanser – der den ble avslått.

Likevel gjenstod spørsmålet om klagerens advokatkostnader ved å påklage avvisningsvedtaket skulle dekkes av staten i medhold av forvaltningsloven § 36.

I sin avgjørelse om dette sier Sivilombudet at vedtaket om avvisning av klagen uansett må regnes som endret til gunst for parten når avvisningsvedtaket ble opphevet og klagen ble realitetsbehandlet.

Sivilombudet ber derfor departementet om å vurdere sakskostnadskravet på nytt.

Departementet uenig

Justis- og beredskapsdepartementet argumenterer blant annet med at søknaden ikke var endelig avgjort ved opphevelsen av avvisningsvedtaket, og at klager stod materielt sett i samme stilling som før.

Om grensen mellom realitetsbehandling og avvisning kan være uklar er også noe som drøftes.

Sivilombudet skriver:

«Etter ombudet syn er det vanskelig å se for seg en situasjon hvor en avvisning av en klage på et avslag like gjerne kunne vært ansett som et nytt avslag på søknaden».

Les mer om saken og de ulike argumentene på Sivilombudets nettside