Sivilombud Hanne Harlem. Sivilombudet mottok klage fra pårørende som mente at sykehjemmet urettmessig låste pasienten inne mot hans vilje. Foto: Sivilombudet.

Sykehjem brukte tvang - manglet hjemmel i lov

Et sykehjem i en kommune i Innlandet brukte tvang uten lovlig hjemmel mot en dement pasient som til tider var truende og aggressiv. Pasienten var uten samtykkekompetanse. Først da Sivilombudet ble koblet inn, ble det slutt på tvangsbruken.

Onsdag, 14. juli 2021 - 15:12

Pasienten hadde ved flere tilfeller blitt holdt fast og ført inn på eget rom for skjerming, i noen tilfeller med låst dør, etter at han hadde opptrådt truende og aggressivt mot sykehjemspersonalet og andre beboere.

Vurdering av pliktbrudd

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland anmodet, på vegne av pasientens nærmeste pårørende, om en vurdering av mulig pliktbrudd. Statsforvalteren i Innlandet opprettet tilsynssak. Saken gjaldt blant annet spørsmålet om pasienten hadde fått forsvarlige tjenester når det ikke var fattet vedtak om bruk av tvang. Statsforvalteren kom imidlertid da til at det ikke var grunnlag for å påpeke lovbrudd ved sykehjemmet som brukte tvang mot pasienten

Pasientens nærmeste pårørende klaget saken inn for Sivilombudsmannen, som har byttet navn til Sivilombudet. Den pårørende mente blant annet at pasienten urettmessig hadde blitt låst inne mot sin vilje. Klage ble også fremsatt av Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland.

- Ikke rettslig grunnlag

I sin uttalelse skriver Sivilombudet blant annet:

«Saken gjelder Statsforvalteren i Innlandets, tidligere Fylkesmannen i Innlandets, behandling av en tilsynssak om bruk av tvang på sykehjem mot en dement pasient uten samtykkekompetanse. Pasienten hadde i flere tilfeller blitt holdt fast og ført inn på eget rom for skjerming, i noen tilfeller med låst dør, etter at han hadde opptrådt truende og aggressivt mot sykehjempersonalet og andre beboere. Ved avgjørelsen av tilsynssaken mente Statsforvalteren at disse tiltakene hadde tilstrekkelig hjemmel i forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 3-3.» I uttalelsen heter det videre:

«Under sakens behandling her (hos Sivilombudet, red.anm.) kom Statsforvalteren til at sykehjemsforskriften § 3-3 ikke ga rettslig grunnlag for tvangsbruken. Statsforvalteren mente nå at det var brukt tvang uten hjemmel i lov, og at konklusjonen i tilsynssaken skulle ha vært at det forelå brudd på forsvarlighetskravet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Statsforvalterens fornyede vurdering synes riktig, men saken gir likevel grunn til enkelte merknader.»

Sivilombudet kom til at sykehjemsforskriften § 3-3 ikke kan gi rettslig grunnlag for tvangstiltak.

«Det var derfor riktig av Statsforvalteren å endre sin vurdering. Tvangstiltakene i denne saken hadde ikke hjemmel i sykehjemsforskriften, og den aktuelle tvangsbruken faller utenfor virkeområdet til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.», heter det i uttalelsen.

- Rutinemessig tvang

Statsforvalteren kom til at heller ikke reglene om nødrett og nødverge fikk anvendelse. «Ombudsmannen har ikke vurdert den konkrete lovmessigheten av de enkelte tiltakene opp mot disse reglene, men er enig i at hyppigheten av tiltakene tilsier at det kan være snakk om rutinemessig bruk av tvang. Ombudsmannen bemerker generelt at tilsynssaker om vurdering av pliktbrudd som omhandler tvang «hjemlet» i straffelovens bestemmelser om nødrett og nødverge, bør undergis en særlig grundig og samvittighetsfull behandling hos tilsynsmyndigheten, da det i liten grad foreligger andre rettslige kontrollmekanismer. Saken avsluttes her med disse merknadene», skriver Sivilombudet. Her kan du lese hele uttalelsen fra Sivilombudet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Stiftelsestilsynet
Søknadsfrist: 
05.12.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021