Vil overvåke influensa tettere på individnivå: – Personvern­ulempen oppveies av fordelene

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker adgang til å lagre opplysninger om influensa knyttet opp mot fødselsnummer og mener nytten overstiger personvernulempene.

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)
Helseminister Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

I et forslag til endring i overvåkningen av influensa foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i det nasjonale meldingssystemet for smittsomme sykdommer.

Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell influensapandemi starter, heter det i et høringsnotat.

«Det er en risiko for et større utbrudd av influensa kommende vinter og derfor ønskelig at endringen trer i kraft så raskt som mulig», skriver departementet.

Sammenstille med andre kilder

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer er et landsomfattende meldingssystem for smittsomme sykdommer. I dag kan det ikke registreres direkte personidentifiserbare kjennetegn om personer som er smittet med influensa. Departementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer for å etablere en «tilfredsstillende overvåkning av sykdommen».

«Den foreslåtte endringen vil gjøre det mulig å bruke opplysningene i influensaovervåkingen for å følge smittede over tid og sammenstille opplysningene med andre kilder», skriver departementet.

– Samtykke ikke egnet

Når det gjelder samtykke eller reservasjonsrett, heter det:

«Samtykke eller reservasjonsrett for den registrerte medfører at registeret ikke har komplette opplysninger og det kan gi et skjevt bilde av smittsomme sykdommers utbredelse og dermed et uriktig bilde av befolkningens helsetilstand. Samtykke og reservasjonsrett vurderes derfor ikke å være egnet for å oppnå formålet med MSIS.»

Personvern

Lagring av opplysninger om influensalignende sykdom vil medføre en økning av mengden personopplysninger i registeret, men om personvernet skriver departementet:

«Departementet mener at nytten av å lagre opplysninger om influensa tilknyttet fødselsnummer, sett i sammenheng med taushetsplikten og informasjonssikkerhetstiltakene til sammen veier opp for personvernulempene som økt behandling av helseopplysninger gir.»

«For å kunne vurdere det totale sykdomsbildet i befolkningen er det nødvendig å kunne ha oversikt over influensa i samfunnet. Dette vil gi mulighet for å følge testaktivitet per person over tid, og fra sesong til sesong. Det er også nødvendig for å undersøke vaksineeffekt fortløpende, og over tid.»

Høringsfristen er 1. oktober