Vil åpne for at midlertidig ansatte i staten kan ansettes fast uten ny utlysning

Forslag om noen unntak fra krav om offentlig utlysning av stillinger i staten

Nikolai Astrup (Foto: KMD)
Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Regjeringen foreslår å fastsette i forskrift at statsansatte som har konkurrert seg til en midlertidig ansettelse gjennom en ordinær utlysning, kan ansettes fast uten ny utlysning.

– Mange midlertidig ansatte har konkurrert om stillingen etter en ordinær utlysning. Når de har jobbet en tid, fått opplæring, og fungerer godt i stillingen, er det ofte unødvendig merarbeid for virksomheten å lyse ut stillingen på nytt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra departementet.

– Målet er at dette skal bidra til at virksomhetene kan beholde og utvikle kompetent arbeidskraft, sier han.

– Uheldige skinnprosesser

I forslagets høringsnotat skriver departementet at det er behov for noe mer fleksibilitet i reglene for ansettelser i staten – både for at staten skal kunne rekruttere og beholde arbeidskraft med den rette kompetansen, og for at regelverket ikke skal være unødvendig ressurskrevende og føre til uheldige skinnprosesser. 

Departementet mener det bør være klare krav til i hvilke tilfeller en kan gjøre unntak fra utlysingsplikten; den midlertidige stillingen skal ha vært lyst ut offentlig og vært utsatt for åpen konkurranse. Unntaket skal heller ikke gjelde for alle typer stillinger.

Regjeringen foreslår også å gi unntak for kravet om offentlig utlysning for midlertidige ansettelser av personer med midlertidig lønnstilskudd.

Forslagene til to nye bestemmelser i forskriften til statsansatteloven er nå sendt på høring og kan leses her