Per-Kristian Foss (Foto: Riksrevisjonen)
Riksrevisor Per-Kristian Foss (Foto: Riksrevisjonen)

Riksrevisjonen: Klage- og ankesaker i NAV og Trygde­retten har for lang saks­behandlings­tid

Sakene blir liggende lenge før de blir behandlet. – Den totale ventetiden for brukeren i NAV og Trygderetten må sees under ett, sier riksrevisoren.

Tirsdag, 4. mai 2021 - 12:39

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for saker som har gått gjennom hele klage- og ankesakskjeden økte i perioden 2014–2019. Det viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen

I 2019 var den på 19,5 måneder, mot i underkant av 17 måneder i 2014. 

Riksrevisjonens undersøkelse viser at den lange saksbehandlingstiden først og fremst skyldes at sakene blir liggende lenge både i NAV og Trygderetten før de blir behandlet.

Riksrevisjonen påpeker at har saksbehandlingstidene for klage- og ankesaker vært for lange i flere år. Konsekvensen av at Arbeids- og sosialdepartementet, NAV og Trygderetten ikke har sikret at disse sakene blir behandlet innen rimelig tid, blir forsterket som følge av koronapandemien, skriver revisjonen.

– Ikke bare er den lange saksbehandlingstiden i seg selv en belastning for brukeren. Den fører også til at brukere som har rett på en stønad eller tjeneste, men som har fått avslag, blir gående uten nødvendig bistand over en lengre periode enn nødvendig. Det er alvorlig. Den totale ventetiden for brukeren i NAV og Trygderetten må sees under ett, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding

Lovforståelse

Riksrevisjonen påpeker blant annet at det ikke blir gjort nok for å sikre riktig og enhetlig lovforståelse i klage- og ankesakskjeden

«I mange viktige saker tar det for lang tid fra usikkerhet om regelverksfortolkning oppstår i NAV, til saken er avklart hos Arbeids- og sosialdepartementet eller Arbeids- og velferdsdirektoratet, og rundskrivene eventuelt oppdateres. Dette er uheldig blant annet fordi det øker brukers ventetid», skriver revisjonen og viser at til NAV og Trygderetten har en rekke virkemidler for å avklare uenigheter omkring lovforståelse.

«Men i praksis utnyttes disse i liten grad. Blant annet har Trygderetten over tid fattet få såkalte prinsipielle kjennelser, som skal være retningsgivende på områder hvor det er identifisert uklar rettspraksis. Økt bruk av disse virkemidlene vil legge til rette for en enhetlig og mer tidsbesparende saksbehandling av klage- og ankesaker», heter det.

Total ventetid

Riksrevisjonen skriver også at det er lite oppmerksomhet på den totale ventetiden for brukeren i klage- og ankesaker

De ulike instansene i klage- og ankesakskjeden behandler som hovedregel en sak utfra når den har blitt mottatt og registrert i den respektive instans – uten å ta hensyn til hvor lenge saken allerede har vært i systemet.

«Det har over lang tid vært vanskelig for Nav å frambringe informasjon om tidsbruken i ulike faser av klage- og ankesaksbehandlingen. Dette har ført til at Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt begrenset med rapportering om tidsbruken i klage- og ankesaksbehandlingen i NAV», skriver Riksrevisjonen.

Les hele rapporten her

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021