Lover å følge opp krav om synlig­gjøring av påtale­juristene i politi­budsjettet

Krav om bedre synliggjøring finanseringen av påtalemyndigheten i politiet vil bli videre fulgt opp i kommende budsjettdokumenter, ifølge regjeringen.

Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)
Regjeringen skal følge opp Stortingets ønske om synliggjøring av påtalemyndigheten i politiet (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

Det er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at Regjeringen, i sin proposisjon til Stortinget, omtaler en bedre synliggjøring av bevilgninger til påtalejuristene i politiet.

Flertallet i Stortingets justiskomité har krevd at at bevilgningen til påtalejuristene i politiet synliggjøres i eget kapittel eller post i statsbudsjettet. I en merknad fra 2019, om påtalejuristenes plassering i statsbudsjettet, skrev justiskomiteen:

«Komiteen er av den oppfatning at det å synliggjøre finanseringen av påtalemyndigheten i politiet i en egen sum i fremtidige statsbudsjett kan være nyttig og hensiktsmessig, samtidig som politimestrenes handlefrihet til å prioritere ressursene innenfor sitt distrikt opprettholdes.»

Politijuristene etterlyser oversikt

Politijuristene har lenge krevd et eget budsjett­kapittel og formell telling av påtale­jurister i politiet. I forbindelse med en Stortingshøring i 2019, sa Politijuristene at det må på plass en bedre oversikt over hvor mye som brukes på påtalemyndigheten i politiet.

– Hvis vi vet hva påtalemyndigheten faktisk koster å drifte, kan man mye enklere styre budsjettet opp og ned i forhold til hvor mye man ønsker å tilføre av midler for å redusere straffesaksrestansene i Norge uten å risikere at pengene blir brukt til noe annet enn det de var ment for, uttalte Politijuristene.

– Vil bli fulgt opp

I sin proposisjon til Stortinget skriver Regjeringen at de "arbeider for å imøtekomme Stortingets ønske om en synliggjøring av bevilgningene til deler av politiets straffesakskjede som omhandler påtalejuristene", men også at "det er en klar utfordring at øremerking av midler gjennom opprettelsen av eget budsjettkapittel eller post vil redusere fleksibiliteten i politiets driftsbudsjetter".

Per 31. oktober 2020 utgjorde påtalejuristene totalt 802,3 årsverk i politiet, hvor 771,3 er tilknyttet politidistriktene, ifølge proposisjonen. Det vises også til at antall påtalejurister i politiet har økt med om lag 30 % siden 2013, mens veksten i politidistriktene samlet har vært på 31 %. 

Justiskomiteens anmodning om synliggjøring finanseringen av påtalemyndigheten i politiet vil bli videre fulgt opp i kommende budsjettdokumenter fra regjeringen, heter det i proposisjonen.