Vil tydeliggjøre påtale­juristens rolle i politiet

Kan redusere «slitasje som uklar rolle- og ansvarsfordeling kan medføre», sier Justisdepartementet. 

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Justisminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Påtalejuristens rolle som etterforskingsleder er et av flere tema i Justisdepartementets forslag til endringer i straffeprosessloven, som ble lagt fram fredag.

Departementet foreslår i likhet med Straffeprosessutvalget å lovfeste at etterforsking besluttes, ledes og avsluttes av påtalemyndigheten – «for derved å tydeliggjøre hvem som har det overordnete ansvaret». 

Departementet skriver i forslaget at dette ikke medfører noen endring i hvordan etterforskingen i praksis skal gjennomføres eller mer detaljstyring av politiets etterforskingsarbeid, men at:

«Lovendringen vil kunne bidra til effektivitet og økt kvalitet gjennom tydeliggjøring av påtalejuristens ansvar og rolle ved å redusere den slitasje som uklar rolle- og ansvarsfordeling kan medføre.» 

Departementet mener at det bør presiseres i loven at tjenestemenn i politiet som ikke tilhører påtalemyndigheten, kan beslutte etterforsking og foreta etterforskingsskritt så langt det følger av fullmakt. 

Statsadvokatenes fagledelse

Det foreslås også å tydeliggjøre statsadvokatenes ansvar for fagledelse gjennom lovfesting. 

«En lovfesting vil etter departementets syn formalisere og rette oppmerksomhet mot fagledelse som en sentral del av statsadvokatenes oppgaver. Statsadvokatenes fagledelse av politiet skal omfatte hele straffesaksbehandlingen», heter det i forslaget. 

Departementet skriver at en utvidet delegasjonsadgang for Den høyere vil kunne frigjøre ressurser til gjennomføring av fagledelsen: 

«Frigjorte ressurser er ment å kunne benyttes til en større grad av fagledelse.»

Proposisjonen med forslag til endringer i straffeprosessloven kan du lese her