Politi­advokat ble frifunnet etter bistand fra Jurist­forbundets advokat­kontor

Politiadvokaten ble anmeldt etter at Øst politidistrikt holdt et førerkort i beslag lenge etter at det skulle vært tilbakelevert. Politiadvokaten ble helt frifunnet etter at Juristforbundets advokatkontor tok saken.

Førerkortbeslaget fant sted i 2018, og den lokale tingretten hadde gitt politiet en tidsfrist for å levere førerkortet tilbake til eieren. Denne tidsfristen ble overskredet med mange måneder. I februar 2020 leverte bilføreren anmeldelse til Spesialenheten. 

Politiadvokaten som ble anmeldt for tjenestefeil hadde overtatt saken fra en annen påtalejurist. Spesialenheten etterforsket anmeldelsen og henla saken mot politiadvokaten «etter bevisets stilling». Henleggelseskoden brukes når det straffbare forholdet som anmeldelsen er rettet mot ikke anses bevist godt nok for å kunne konkludere med at den anmeldte kan straffes, men fjerner ikke all mistanke.

Spesialenheten fant også grunn til å beslutte at avgjørelsen skulle sendes til Øst politidistrikt for administrativ vurdering, noe som innebærer at hendelsen av Spesialenheten ble ansett å kunne være et resultat av manglende systemer og rutiner.

Politiadvokaten reagerte på henleggelseskoden, «etter bevisets stilling», og sier til Juristen at den ikke føltes riktig, og forteller at man som påtaleansvarlig i det aktuelle distriktet får arbeidsoppgaver gjennom to ulike systemer, og at mangel på oppdatering fra det ene systemet bidro til at politiadvokaten ikke ble kjent med at førerkortet skulle tilbakeleveres.

– Til tross for henleggelse så heftet henleggelseskoden ved meg. Slik jeg oppfattet det så ble jeg mistenkeliggjort å for å ikke ha utført en arbeidsoppgave jeg ikke var gjort kjent med, og som jeg dermed ikke hadde muligheten til å utføre på korrekt vis.

Politiadvokaten, som er medlem av Politijuristene og Juristforbundet forfattet selv en klage og kontaktet Juristforbundets advokatkontor for bistand. 

Administrativ oppfølging

Juristforbundets advokatkontor sendte klagen til riksadvokaten, som er klageinstans for avgjørelser fattet av spesialenheten. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som «intet straffbart forhold anses bevist», noe som innebærer at mistanken er eliminert, og at politiadvokaten dermed er helt frifunnet.

Politiadvokat 2 og hovedtillitsvalgt for Politijuristene (PJ) i Øst politidistrikt, Yvonne Schilling, skriver i en kommentar til Juristen at arbeidssituasjonen er den samme for andre påtalejurister i politidistriktet og at flere derfor i ytterste konsekvens kan stå i fare for å bli utsatt for urettmessig straffeforfølgning. 

«PJ mener at politiet har rigget seg på en slik måte at våre medlemmer står i en sårbar posisjon for å bli anmeldt i saker de ikke har kjennskap til. Dette er dårlig rettssikkerhet, for de involverte i straffesaken men også for den juristen som tilfeldig har navnet sitt på en sak i en uhåndterbar portefølje.

I ytterste konsekvens kan politiadvokaten bli straffeforfulgt og få en reaksjon for noe de ikke rår over. Dette skyldes altfor høy arbeidsbelastning, stolleken hvor jurister flyttes rundt med dertil portefølje (overtar andres i navnet) og høy turnover hvor porteføljen må føres over på en eller annen.»

Øst politidistrikt, ved fungerende påtaleleder, skriver i en e-post til Juristen:

«Politidistriktet har iverksatt et tiltak i vårt dataverktøy for å sikre bedre rutiner for oppfølging av førerkortbeslag.»