Jurist­forbundet sier nei til forslaget om port­forbud

Også Juristforbundet vender tommelen ned for forslaget om portforbud, men sier i sitt høringssvar at det er vanskelig helt generelt å avvise det som virkemiddel.

Forslaget om endringer i smittevernloven, der det gis lovhjemmel for portforbud, har vært ute på høring og en rekke instanser sier nei til regjeringens forslag.

Juristforbundet er blant dem som sier nei. Det samme gjør for eksempel både Advokatforeningen og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

"Ut fra en helhetsvurdering finner Juristforbundet ikke å kunne støtte det foreliggende forslag", skriver forbundet i sitt høringssvar til Justisdepartementet.

Juristforbundet påpeker at portforbud er et svært inngripende tiltak som griper inn i innbyggernes grunnlovs- og konvensjonsbeskyttede sivile rettigheter, men skriver likevel at "når det gjelder spørsmålet om forholdsmessighet, er det etter Juristforbundets syn vanskelig helt generelt å avvise portforbud som virkemiddel mot covid-19-pandemien."

Mener det kan bli nødvendig

"Mutasjonene som nylig har medført svært strenge tiltak i Oslo og flere tilstøtende kommuner, viser hvor raskt vi kan stå overfor mer smittsomme, og muligens mer dødelige, varianter av viruset. Det kan heller ikke ses bort fra at effekten av øvrige tilgjengelige smitteverntiltak over tid vil kunne svekkes, og at dette vil kunne påvirke en konkret forholdsmessighetsvurdering", skriver forbundet.

Men det er i hovedsak på to forhold som gjør at Juristforbundert likevel ikke støtter forslaget som foreligger, kommer det fram i høringssvaret:

  • Det er ikke tilstrekkelig klart hvilken smittevernmessig effekt et portforbud vil kunne ha, ut over de tiltak som kan innføres innenfor gjeldende lovgivning.
  • Det kan reises spørsmål ved om innføring av portforbud som virkemiddel i dagens situasjon, vil oppfattes som legitimt i befolkningen. Et tiltak som ikke oppfattes som legitimt, vil på sikt kunne svekke tilliten mellom befolkningen og myndighetene.

Også Akademikerne går imot forslaget om portforbud

– Regjeringen begrunner ikke godt nok at portforbud er et nødvendig virkemiddel. Derfor bør ikke forslaget legges frem for Stortinget, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.