Nav kontor

Helsetilsynet: – Svakhet at det er så lite rettspraksis på sosial­tjeneste­området

Helsetilsynet ber departementet vurdere om sosialsaker bør prioriteres i saker for domstolene, på lik linje som saker for Trygderetten.

Fredag, 20. november 2020 - 15:48

Det er i sitt høringssvar til Rettshjelpsutvalgets utredning om ny rettshjelpslov, at Statens helsetilsyn kommenterer rettssikkerheten på sosialtjenesteområdet.

Rettshjelpsutvalget foreslår i sin NOU at klager på vedtak etter sosialtjenesteloven prioriteres i en ny rettshjelplov. Helsetilsynet støtter forslaget, og viser til det man kan lese ut fra fylkesmennenes statistikk over behandling av klagesaker på sosialtjenesteområdet. 

I 2019 ble 9 % av vedtakene endret og 11 % av vedtakene opphevet. For 2020 er tallene foreløpig 11 % endring og 12 % oppheving. 

«Tallene for 2019 og 2020 illustrer at det gjøres en del feil i vedtakene fra Nav», skriver Helsetilsynet, som også viser til at antall klagesaker til fylkesmennene er relativt lavt i forhold til alle vedtakene som blir fattet.

Domstolskontroll

Helsetilsynet merker seg at sosialsakene ikke er foreslått som prioriterte saker for domstolene og påpeker at det nesten ikke finnes rettspraksis på sosialtjenesteområdet. 

«Helsetilsynet støtter utvalgets konklusjon om at konflikter bør løses på et tidlig stadium, noe som i utgangspunktet vil være gunstig for de involverte partene og samfunnet. Det er imidlertid en svakhet at det er så lite rettspraksis på sosialtjenesteområdet, hvor det i tillegg er få rettskilder», skriver Helsetilsynet.

Tilsynet ber departementet vurdere om sosialsaker i tillegg bør prioriteres i saker for domstolene, på lik linje som saker for Trygderetten.

Statens Helsetilsyn er den sentrale tilsynsmyndigheten for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjeneste.

Høringsfristen for Rettshjelpsutvalgets NOU er 23. november.

Ledige stillinger:

LOGO Økokrim
ØKOKRIM
Søknadsfrist: 
17.01.2021
LOGO Council of Europe
Council of Europe, Directorate of Human Resources
Søknadsfrist: 
18.01.2021
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist: 
21.01.2021
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021