Framtidsrettet forum med kunstig intelligens og digitalisering på «menyen»

– Så langt har vi fått meget god respons, både internt og eksternt, noe som selvfølgelig er svært gledelig og inspirerende for det fortsatte arbeidet. Dette sier Joachim Benno, lederen for Tech Forum. Forumet ble etablert i Juristforbundets regi høsten 2019.

Joachim Benno (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Joachim Benno (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Gjennom blant annet seminarer og temakvelder tilgjengeliggjør forumet informasjon om noe av det mest utfordrende samfunnet og især jurister står foran nå og i årene som kommer: den økte digitaliseringen, bruk av kunstig intelligens og problemstillinger knyttet til blant annet arbeidsplasser og rettssikkerhet. Joachim Benno, leder for Tech Forum, sier jurister står foran vanskelige veivalg.

– Hva mener du er den største utfordringen innen den økte bruken av teknologiske verktøy og digitale prosesser i juridiske miljøer i tiden som kommer?

– Den pågående digitaliseringen påvirker alle samfunnssektorer og reiser en rekke både spesifikke og prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor både offentlig og privat sektor. Den juridiske profesjonen har en sentral rolle i denne utviklingen og det grunnleggende spørsmålet er hvordan vi som jurister best kan forvalte denne rollen for å sikre en utvikling i tråd med demokratiske idealer og rettssikkerhetsprinsipper og samtidig ivareta de muligheter som følger med den teknologiske utviklingen.

– Teknologien påvirker også den juridiske profesjonen og arbeidsmetodikken som sådan, blant annet ved utviklingen av Legal Tech- og Law Tech-applikasjoner. Tech Forum vil bidra til diskusjonen om hvordan disse endringene stiller krav til nytenking innenfor både juridisk virksomhet og utdanning for å sikre en profesjonsutvikling som kan møte de økende forventninger, behov og krav som følger med samfunnsdigitaliseringen.

Øke kunnskapen

JF Tech Forum

Joachim Benno, leder (Daglig leder, Common Ground Consulting)

Dana Jaedicke, nestleder (Senior Advisor, EY Advisory AS)

Kristine Beitland (Director Corporate Affairs, Microsoft AS)

Frode Ettesvoll (CEO, Compose AS)

Marianne Frydenlund (Legal Director, Nordic Semiconductor AS)

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland (Juridisk seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet)

Terje Svendsen (Advokat/Partner, Bjerkan Stav Advokatfirma AS)

Silje Emilienne Aanderud-Larsen (Team lead Masterdata, NAV)

– Hvilken betydning mener du Tech Forum har, og kan få, for medlemmene i Juristforbundet og andre i juridiske miljøer i Norge?

– Tech Forums oppgave er å følge den teknologiske utviklingen, med fokus på digitalisering og kunstig intelligens. Med den samlede ekspertise som Forumet representerer skal vi bidra til å identifisere relevante problemstillinger, øke medlemmenes kunnskap om de muligheter og utfordringer som digitaliseringen medfører samt generelt bidra til en opplyst offentlig debatt om konsekvensene ved digitalisering.

– Vi bruker forskjellige «verktøy» for å ivareta dette ansvaret og retter vår virksomhet mot såvel intern rådgivning i Juristforbundets løpende virksomhet, som eksternt til medlemmene og andre som er interessert. I løpet av vårt første år har vi blant annet gitt en rekke innspill til offentlige høringer og utredninger, skrevet innlegg i Juristen og arrangert en rekke åpne seminarer om aktuelle temaer.

– Dessverre ble flere av vårens planlagte seminarer kansellert pga. koronasituasjonen, men nå er vi i full sving igjen med flere nettseminarer i løpet av høsten og spennende nye idéer for våren 2021. Så langt har vi fått meget god respons, både internt og eksternt, noe som selvfølgelig er svært gledelig og inspirerende. Vi vil snart også endelig få på plass Tech Forums egne sider på juristforbundet.no, slik at det vil bli enklere å dele informasjon og for medlemmene å komme med innspill og synspunkter til oss direkte.

– Fantastisk opplevelse

– Hva er din beste opplevelse som leder av Tech Forum?

– Det er en fantastisk opplevelse å få samarbeide med kompetente, hyggelige og spennende kollegaer i Forumet, det har sørget for både kvalitet og fremdrift i vårt arbeid. Jeg er også stolt over hvor kjapt vi klarte å bli produktive og etablere oss som en relevant stemme og samtalepartner om spørsmål som vedrører samfunnsdigitaliseringen. Allerede i løpet av Forumets første måned fikk vi levert innspill til den nasjonale strategien for kunstig intelligens, hvor vi blant annet foreslo at regjeringen burde vurdere bruken av "regulatoriske sandkasser" som et verktøy i samfunnsdigitaliseringen. Dette ble videreført i den endelige strategien ved oppdraget til Datatilsynet om å opprette en slik "regulatorisk sandkasse" vedrørende bruken av kunstig intelligens og personvern.

– Jeg vil også nevne det meget gode og spennende samarbeidet vi har med Tekna på flere områder. Det tverrfaglige perspektivet er svært viktig og noe som Tech Forum vil arbeide aktivt videre med, bl.a. ved at også Econa er involvert i det åpne nettseminaret om "regulatoriske sandkasser" som vi har planlagt sammen med Tekna 18. november.

Domstolene

– Når det gjelder bruk av kunstig intelligens, mener du dette er noe som etter hvert vil kunne komme til å bli så utviklet at det vil bli tatt i praktisk bruk i domstolenes rettsavgjørelser?

– Vi vil uten tvil se avgjørelser hvor kunstig intelligens er blitt brukt som beslutningsstøtte. Teknologien finnes allerede, men hvis og når vi vil se en etablert bruk av slik teknologi er avhengig av flere faktorer. Effektiv og kvalitativ bruk av kunstig intelligens forutsetter relevant og kvalitativ tilgang til store datamengder som datasystemet kan lære av og bruke til analyse.

– Utviklingen innenfor domstolene vil også blant annet avhenge av en hensiktsmessig harmonisering av regelverk og begrepsbruk som muliggjør kvalitativ dataanalyse for generell rettsanvending. Tilsvarende gjelder for utformingen av rettslige vedtak, for at disse skal kunne legges til grunn for analyser med kvalitative resultat som kan brukes. Etter hvert som disse utfordringene løses, forventer jeg at vi i økende grad vil se rettsavgjørelse som er basert på bruk av kunstig intelligens.

– På spørsmålet om vi vil kunne få dommer som avsies av en kunstig intelligens kan vi også konstatere at teknologien for så vidt allerede er tilstede og skulle kunne brukes for dette. Imidlertid er forutsetningene for den praktiske bruken i dette henseende ikke bare de samme faktorene som allerede er nevnt, men i høyeste grad også helt avhengig av hva samfunnet er beredt til å akseptere basert på demokratiske idealer og rettigheter, rettssikkerhetsprinsipper samt etiske og moralske vurderinger. Her er jeg mer i tvil om, og skeptisk til, hva vi kan og bør akseptere innenfor disse rammene.

Ny konkurranse

– Hvilken betydning vil kunstig intelligens kunne få for andre deler av de juridiske miljøene, for påtalemyndigheten – eller for advokatene?

– Digitaliseringen vil påvirke stort sett samtlige samfunnssektorer, dette gjelder også påtalemyndighetens arbeid og straffeprosessen som sådan. Her vil de samme hensynene gjøre seg gjeldende som i domstolene, hvor hensyn til blant annet rettsikkerhet, etikk og moral må vektlegges sterkt. Sistnevnte perspektiv er gjennomgående temaer i mange av de aktivitetene Tech Forum driver med.

– Når det gjelder advokatvirksomhet, vil vi se at dagens forretningsmodeller for juridisk rådgivning vil utfordres og konkurranseutsettes på en måte som vi ikke har sett tidligere. Ikke bare fra tilgrensende profesjoner og markeder, men også fra internasjonale aktører som med nye disruptive teknologiske løsninger i høyere grad vil kunne nå kunder i det norske markedet innenfor kostnadseffektive rammer.

– Juridiske virksomheters omstillings- og tilpasningsevne vil for mange være avgjørende for fortsatt drift. Vi ser her at det fremdeles er et stort behov for grunnleggende informasjon og kunnskap om muligheter og utfordringer blant mange av Juristforbundets medlemmer. Tech Forum vil aktivt virke for å øke denne kunnskapen, blant annet gjennom kommende seminarer som planlegges.