Høyesterett har anmodet EFTA-domstolen å gi en rådgivende tolkningsuttalelse i en av straffesakene i EØS-saken.

Utbetalt 76 millioner etter NAV-skandalen 

Norge holder fast ved at det går et skille i 2012.

Torsdag, 22. oktober 2020 - 20:25

Nav har til nå utbetalt ca. 76 millioner kroner og slettet gjeld på ca. 55 millioner kroner til berørte av den såkalte EØS-skandalen. I et innlegg til EFTA-domstolen fastholder Norge at det går et skille i avgjørelser som kom før og etter 2012. 

I en pressemelding opplyser Justis, - og beredskapsdepartementet om innlegget, og skriver følgende:

«EFTA-domstolen behandler en anmodning fra norsk Høyesterett om en rådgivende tolkningsuttalelse i en av straffesakene i EØS-saken. Norge har i sitt innlegg belyst nærmere de spørsmålene saken reiser og lagt frem statens syn på hvordan EØS-retten er å forstå.»

I pressemeldingen går det fram at Staten legger til grunn at Arbeids- og velferdsetatens praksis med å stanse utbetaling av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger, utelukkende fordi mottakeren oppholdt seg i et annet EØS-land, har vært feil etter at ny trygdeforordning kom 1. juni 2012. 

Prosessen 

«I saken som nå er forelagt, vil EFTA-domstolen komme med en tolkningsuttalelse som får betydning for statens eventuelle oppfølging av saker før 2012 og for utvikling av regelverk og praksis fremover i tid. EØS-statene, ESA og EU-kommisjonen har anledning til å komme med innlegg for EFTA-domstolen. I tillegg kan påtalemyndighet og forsvarer gi innlegg i saken. I denne prosessen har staten gitt et innlegg for å synliggjøre Norges vurdering av hvordan EØS-retten er å forstå, og for å bidra til å belyse de spørsmålene saken reiser», skriver departementet. 

Vesentlig skille 

I innlegget legger staten blant annet til grunn at: 

Det er et vesentlig skille i rettstilstanden før og etter 1. juni 2012 - da trygdeforordning 883/2004 erstattet trygdeforordning 1408/71 

Det vil kunne være forenelig med trygdeforordningen å stille aktivitetskrav både før og etter 1. juni 2012 

Etter 1.juni 2012 er det mer åpent om krav om søknad/meldeplikt for mottakere som reiser til andre EØS-land, er forenelig med trygdeforordningen 

Får ikke betydning for foretatte oppgjør 

«Nav har til nå utbetalt ca. 76 millioner kroner og slettet gjeld på ca. 55 millioner kroner til berørte i saken. EFTA-domstolens uttalelser vil ikke få betydning for de oppgjørene som allerede er foretatt», skriver departementet.

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020