Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)
Leder av Politijuristene, Are Skjold-Frykholm.

Snart søknadsfrist: – Stor karriere­mulighet for ny­utdannede jurister

Det er snart søknadsfrist for de 55 nye stillingene som utlyses hos namsmyndigheten rundt om i landet.

Torsdag, 16. juli 2020 - 10:31

Politidistriktene er i full gang med ansettelser etter at Regjeringen i mai måned bevilget 17,5 ekstramillioner til midlertidige stillinger hos namsmennene, for å håndtere en ekstraordinær økning i saker som følge av tiltak mot koronapandemien. 

Stillingene skal vare ut 2021.

– En kjempemulighet til nyutdannede jurister som ønsker en fot innenfor i politietaten, sier leder av Politijuristene, Are Skjold-Frykholm.

Namsmannen har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. De funksjonene som utføres av namsmannen hører inn under den sivile rettspleien på grunnplanet og er en del av politiets oppgaver rundt om i enhetene for sivil rettspleie ved landets 12 politidistrikter.

Pågående ansettelsesprosess

En gjennomgang Juristen har gjort viser at 33 av stillingene per 15. juli står utlyst aktivt, fordelt på seks politidistrikter, med tidligste søknadsfrist 19. juli.

Enkelte andre av landets øvrige politidistrikter har tidligere gjennomført utlysninger, mens flere av landets politidistrikter fortsatt ikke har lyst ut stillingene til sine namsmannsfunksjoner.

Arbeid med tvangsinndrivelse og sikring er i mange tilfeller avhengig av juridiske vurderinger og avveininger. I oversikten over ønskede kvalifikasjoner for stillingene er master i rettsvitenskap nevnt på linje med bachelorgrad eller mastergrad innen økonomi eller samfunnsfag.

«Erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for utdanningskravet», heter det i utlysningsteksten. Ønsket om master i rettsvitenskap kom inn i utlysningsteksten etter oppfordring fra Politijuristene.

Oppfordrer nyutdannede jurister til å søke

Skjold-Frykholm og Politijuristene har arbeidet aktivt for å stimulere jurister til å søke stillingene.

– Vi mener ansettelse av jurister i disse stillingene vil bidra til økt rettsikkerhet, og er kritiske til at ikke-jurister håndterer juridisk arbeid, sier Skjold-Frykholm.

Han oppfordrer særlig nyutdannede jurister til å søke stillingene.

– Dette er stillinger som er superspennende for nyutdannede jurister, og det har trolig aldri vært lettere å kunne komme inn i politietaten, med senere store muligheter for avansement, sier Skjold-Frykholm til Juristen.

Opprinnelig 45 stillinger

Regjeringen foreslo opprinnelig å bruke de 17,5 ekstramillionene til 45 midlertidige stillinger hos namsmannen.

– Etter dette har Politidirektoratet besluttet å utvide antall midlertidige stillinger til 55, uten tilførsel av midler, noe som gjør at verdien av hver enkelt reduseres. Likevel, med lønn opp mot 500.000 kroner mener vi stillingene må være veldig interessante for nyutdannede jurister, og særlig med tanke på hvilke muligheter dette kan innebære for videre arbeid som jurist innen politiet senere, sier Skjold-Frykholm.

Venter økning i saker

Regjeringen bevilget midler til de midlertidige stillingene for at namsmannen skal klare å håndtere store restanser i utleggsforretninger og nye saker som kommer som følge av de iverksatte tiltakene mot Covid-19.

«Det er forventet at tiltakene mot koronapandemien vil gi ekstraordinær økning i saker til namsmannen i 2020», skrev Justis- og beredskapsdepartementet i sin pressemelding da nyheten ble offentliggjort i midten av mai.

– For lang saksbehandlingstid hos namsmannen kan medføre at ellers levedyktige bedrifter risikerer å gå konkurs mens de venter på inndrivelse. Der er derfor helt nødvendig at vi styrker namsmannen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Kritisk høy saksbehandlingstid

I pressemeldingen heter det videre:

«Sakene hos namsmannen bør behandles raskest mulig, men saksbehandlingstiden har de siste årene blitt kritisk høy – ca. 100 dager. Namsmannen har ikke kapasitet til å behandle den antatte økningen i antall saker som følge av de iverksatte smittereduserende tiltakene.»

– Namsmannens saker er tidskritiske, samfunnskritiske og har stor betydning for rettsikkerheten. De 45 stillingene vi foreslår opprettet skal håndtere restanser og ta unna nye saker som kommer, sier Mæland.

Departementet skrev videre: 

«Utleggsforretninger er gebyrbelagt. Tiltaket vil generere inntekter på ca. 56 millioner kroner i 2020.»

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020