SSB-tall: Over halv­parten av anmeldelser om mishandling i nære relasjoner henlagt

Statistikk ser på hva som skjer i rettssystemet etter at vold i nære relasjoner eller overgrep mot barn er anmeldt hos politiet.

Barnemishandling (Foto:iStock)
Barnemishandling (Foto:iStock)

I SSB- statistikk for straffesakskjeden er det definert to «nye» lovbruddskategorier; familievold lovbrudd og lovbrudd mot barn under 16 år. 

Her beskrives hvordan politiet og påtalemyndigheten og domstolene har avgjort forskjellige typer av familievold og lovbrudd mot barn i perioden 2010 - 2017.

Tallene viser blant annet at 55 prosent av alle anmeldelser av mishandling i nære relasjoner, og 38 prosent av anmeldelsene av andre typer familievold, er henlagt på grunn av manglende bevis.

En firedel av alle anmeldelser av familievold er avsluttet hos påtalemyndigheten som oppklart og med en utpekt gjerningsperson – da oftere uten en straffereaksjon enn med straffereaksjon.

30 prosent av alle anmeldte familievold lovbrudd endte opp med en straffereaksjon til en eller flere gjerningspersoner, hvor en av fem anmeldelser resulterte i straff gitt i av domstolene – da som oftest med en fengselsdom.

Henlagt på grunn av manglende bevis

Når det gjelder lovbrudd mot barn under 16 år, er halvparten av de anmeldte volds- og seksuallovbruddene avgjort uten at rettssystemet har utpekt en eller flere gjerningspersoner – da som oftest på grunn av manglede bevis, skriver SSB.

«Mange anmeldelser av familievold og overgrep mot barn har særtrekk som reduserer mulighetene for direkte sammenlikning med andre typer av lovbrudd. I straffesakskjeden 2010-2017 kommer det likevel klart frem at mishandling i nære relasjoner og voldtekt er de lovbruddstypene som i aller størst grad blir henlagt på grunn av manglende bevis – og at andre typer av familievold også henlegges med denne grunnen i større grad enn andre voldslovbrudd», skriver SSB i sin analyse av statistikken.

I statistikken fra perioden SSB har sett på, er det 7 079 anmeldte familievold lovbrudd, hvorav 2 447 er lovbruddstypen mishandling i nære relasjoner, og 6 879 anmeldte lovbrudd mot barn under 16 år, hvorav 4 605 er i lovbruddsgruppene for volds- og seksuallovbrudd.