Advokat Anne Christine Wettre, parnter i advokatfirmaet Ræder og advokat Tom Hugo Ottesen, som er partner i Kvale Advokatfirma DA
Advokat Anne Christine Wettre, parnter i advokatfirmaet Ræder og advokat Tom Hugo Ottesen, som er partner i Kvale Advokatfirma DA

Debatten om domstol­struktur: Bostyrere slår ring om Oslo byfogd­embete

Bostyrere som behandler konkurser i Oslo mener koronapandemien viser hvor viktig det er å bevare Oslo byfogdembete som selvstendig domstol. Bostyrerne slår ring om domstolen og advarer mot å slå den sammen med Oslo tingrett.

Mandag, 22. juni 2020 - 7:24

Dette kommer frem i en felles høringsuttalelse fra 27 advokater til forslaget om ny domstolstruktur.

I høringsuttalelsen som er gitt tittelen: «Høringssvar fra Bostyrere i Oslo» går det fram at bostyrerne mener spesialkompetansen som Oslo byfogdembete inne har kan vise seg viktig i kjølvannet av korona-pandemien, og at den allerede har vist seg å ha stor betydning.

Sterkt forsvar

Uttalelsen er gitt til Domstolkommisjonens utredning NOU 2019: 17 som Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring, sammen med et alternativt forslag fra departementet om bare å endre tingrettenes rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens forslag. En forlenget høringsfrist ble satt til 2. juni.

På fristdatoen sendte bostyrerne inn sin uttalelse, som er et sterkt forsvar for domstolens selvstendighet.

«Vi mener at en nedleggelse av Oslo byfogdembete som selvstendig domstol vil være til vesentlig ulempe for advokater og andre brukere av domstolen. En eventuell sammenslåing bør som et minimum utredes nærmere før iverksettelse, skriver bostyrerne, og fortsetter.

«Som viktige hensyn for sammenslåing av mindre tingretter pekes det blant annet på kvalitet, tilgjengelighet, effektivitet, større fagmiljø og bedre ressursutnyttelse. Disse hensynene gjør seg ikke gjeldende på samme måte i Oslo som i geografisk større rettskretser, og en sammenslåing av 0BYF og 0slo tingrett er ikke sammenlignbart med sammenslåing av domstoler ellers i landet. Det er en felles oppfatning i miljøet at 0BYF i dag fungerer svært tilfredsstillende, både mht. responstid og faglig kvalitet. 0slo tingrett er i dag allerede landets største domstol, 0BYF er med sine pr. i dag 52 ansatte (16 dommere og 36 saksbehandlere/administrativt ansatte) også en av landets aller største domstoler. Det er vanskelig å se at man vil kunne oppnå høyere effektivitet ved å slå sammen 0slo tingrett og 0BYF», skriver bostyrerne blant annet.

Inga Merethe Vik
Sorenskriver ved Oslo byfogdembete får bred støtte i at domstolen ikke bør slås sammen med Oslo tingrett, nå sist av bostyrere som har gått sammen om å skrive felles høringsuttalelse.

«Covid-19-epidemien»

Deretter deler bostyrerne sine observasjoner av hvordan Oslo byfogdembete har taklet den nåværende, krevende situasjonen under koronapandemien, og peker på betydningen fremover:

«Andre hensyn som gjør seg gjeldende i dag er de store økonomiske utfordringene for næringslivet i kjølvannet av covid-19-epidemien, og de lovendringene som er kommet som følge av denne. I forbindelse med iverksettelsen av ny rekonstruksjonslov, har 0BYF stått i spissen for implementeringen av denne i domstolene og gitt viktig veiledning utad. Dette gjenspeiles blant annet i at en rekke førsteinstansdomstoler geografisk tilhørende Borgarting og Eidsivating lagdømmer har sagt at de på frivillig basis vil overføre «sine» rekonstruksjonssaker til 0BYF for behandling og oppfølging. Unntakstilstanden den siste tiden har vist verdien av å ha en spesialisert domstol som i krisesituasjoner raskt klarer å omstille seg og på en god og effektiv måte håndtere saker digitalt/som fjernmøter. Covid-19-situasjonen ventes å ville medføre en stor mengde konkurser i tiden fremover i tillegg til en rekke saker om rekonstruksjon, og det er viktig å ha et apparat som kan behandle disse saker effektivt. Det er antatt at denne situasjonen vil vare minst et par år fremover, kanskje lengre. Den forventede økningen i domstolens sakstilfang gir et desto større behov for å beholde 0BYF som en spesialisert domstol med særskilt faglig kompetanse, god kapasitet og effektiv saksstyring.»

Hele høringsuttalelsen fra bostyrerne, som er undertegnet av advokat Tom Hugo Ottesen, som er partner i Kvale Advokatfirma DA, og partner i Advokatfirmaet Ræder AS, advokat Anne Christine Wettre.  kan leses her.

Flere sterke røster har også tatt til orde mot en sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete, noe blant andre Advokatbladet har omtalt. På nettavisen rett24.no har sorenskriver Inga Merethe Vik ved Oslo byfogdembete skrevet et innlegg og listet opp fem av de viktigste grunnene som hun mener bør få politikerne til å si nei til å slå sammen domstolen med Oslo tingrett.

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021