Askeland Knapstad Lundin
F.v. Bjarte Askeland, Lene Knapstad og Christian Lundin (Foto: UiB, Reiakvam, Ness Lundin)

Jurist-trio i klagenemnd for EØS-saker

Den uavhengige nemnden for EØS-saker, som regjeringen nylig oppnevnte, består av tre jurister med bred erfaring innen forvaltnings- og erstatningsrett.

Fredag, 8. mai 2020 - 6:50

De tre som skal behandle klagesaker i forbindelse med feilbehandling av EØS-saker i NAV er:

- Leder Bjarte Askeland, lagdommer i Gulating lagmannsrett. Tidligere professor i rettsvitenskap ved UiB med erstatningsrett som spesialfelt.

- Medlem Lene Knapstad, advokat, Førde. Erfaring fra statlig forvaltning, domstolen og som advokat. Arbeidet i juridisk utredningsenhet i Høyesterett 2010-2015.

- Medlem Christian Lundin, advokat, Oslo. Jobbet som advokat i en årrekke med erstatningsrett som spesialfelt, samt bakgrunn som dommerfullmektig.

Behandle klager

Den uavhengige nemnda kommer i tillegg til den særskilte ordningen for erstatningssakene etter EØS-saken i NAV.

Nemnda skal behandle klager på avslag på krav om erstatning fra Nav etter at Nav praktiserte regelverket om korttidsytelser under midlertidige opphold i EØS-land feil.

Nemnda skal også behandle klager på utmåling av tilkjent erstatning. Det skal kun gis erstatning for dokumenterbare økonomiske tap.

Medlemmene i nemnda oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for ett år av gangen, og arbeidet avsluttes når EØS-klagesakene er ferdig behandlet.

Rettshjelpstiltak utvidet

Justis- og beredskapsdepartementet har også besluttet å iverksette et særlig rettshjelpstiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering.

Dette rettshjelpstiltaket ble nylig utvidet ved at det gis fem ganger offentlig salærsats ved utarbeidelse av klage på erstatning overfor en uavhengig klagenemnd.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-sarlig-rettshjelpstiltak/id2680988/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endring-av-rundskriv-om-sarlig-rettshjelptiltak/id2700774/

 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021