Askeland Knapstad Lundin
F.v. Bjarte Askeland, Lene Knapstad og Christian Lundin (Foto: UiB, Reiakvam, Ness Lundin)

Jurist-trio i klagenemnd for EØS-saker

Den uavhengige nemnden for EØS-saker, som regjeringen nylig oppnevnte, består av tre jurister med bred erfaring innen forvaltnings- og erstatningsrett.

Fredag, 8. mai 2020 - 6:50

De tre som skal behandle klagesaker i forbindelse med feilbehandling av EØS-saker i NAV er:

- Leder Bjarte Askeland, lagdommer i Gulating lagmannsrett. Tidligere professor i rettsvitenskap ved UiB med erstatningsrett som spesialfelt.

- Medlem Lene Knapstad, advokat, Førde. Erfaring fra statlig forvaltning, domstolen og som advokat. Arbeidet i juridisk utredningsenhet i Høyesterett 2010-2015.

- Medlem Christian Lundin, advokat, Oslo. Jobbet som advokat i en årrekke med erstatningsrett som spesialfelt, samt bakgrunn som dommerfullmektig.

Behandle klager

Den uavhengige nemnda kommer i tillegg til den særskilte ordningen for erstatningssakene etter EØS-saken i NAV.

Nemnda skal behandle klager på avslag på krav om erstatning fra Nav etter at Nav praktiserte regelverket om korttidsytelser under midlertidige opphold i EØS-land feil.

Nemnda skal også behandle klager på utmåling av tilkjent erstatning. Det skal kun gis erstatning for dokumenterbare økonomiske tap.

Medlemmene i nemnda oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for ett år av gangen, og arbeidet avsluttes når EØS-klagesakene er ferdig behandlet.

Rettshjelpstiltak utvidet

Justis- og beredskapsdepartementet har også besluttet å iverksette et særlig rettshjelpstiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering.

Dette rettshjelpstiltaket ble nylig utvidet ved at det gis fem ganger offentlig salærsats ved utarbeidelse av klage på erstatning overfor en uavhengig klagenemnd.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-sarlig-rettshjelpstiltak/id2680988/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endring-av-rundskriv-om-sarlig-rettshjelptiltak/id2700774/

 

Ledige stillinger:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020