Vil gi NAV tilgang til flere person­opplysninger og øke automatisert saks­behandling

Forslag med kort høringsfrist sendt ut.

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om forskrift til flere effektiviseringstiltak for NAV.

Bakgrunnen er at etaten opplever en voldsom saksinngang i forbindelse med koronakrisen.

Det er blitt satt bare en ukeshøringsfrist på forslagene - til torsdag 23. april.

«Den store saksinngangen vil ikke kunne håndteres tilfredsstillende gjennom oppbemanning alene. Det er anslått at det vil ta mange måneder å behandle krav om livsoppholdsytelser som følge av pandemien selv om Arbeids- og velferdsetaten nå oppbemannes», heter det i høringsnotatet.


Midlertidig rettslig grunnlag

Det er et enormt og økende press på etatens saksbehandlere og de digitale tjenestene, skriver departementet og foreslår å fastsette forskrift om midlertidig rettslig grunnlag til: 

- Viderebehandling av personopplysninger til analyse og innsikt

- Adgang til bruk av personopplysninger ved utvikling og test av IT-systemer i 
unntakstilfeller

- Automatisk saksbehandling

- Midlertidig å kunne laste ned kopi av hele basen med a-ordningsinntekter fra Skatteetaten (inntektskomponenten)

LES OGSÅ: Skattedirektøren blir ny NAV-sjef

Behov de nærmeste månedene

Det presiseres at tiltakene kun skal gjelde for en begrenset periode.

«Men det er grunn til å tro at det vil være behov i de nærmeste månedene for å kunne håndtere den svært krevende situasjonen etaten nå står i», heter det.


Når det gjelder bruk av personopplysninger, skriver departementet at det «foreslås en ny bestemmelse som gir anledning til å gi Arbeids- og velferdsetaten adgang til å bruke personopplysninger, herunder særlige kategorier personopplysninger, i forbindelse med analyser for å få innsikt, kunnskap og erfaringer om forvaltningen innenfor de berørte tjeneste- eller ytelsesområdene.»

Basert på automatisert behandling av personopplysninger

Når det gjelder helautomatisert saksbehandling, heter det i høringsnotatet at dette er et helt nødvendig tiltak for at etaten skal kunne yte rett ytelse til rett tid i tiden som kommer.

Departementet foreslår derfor at det gis adgang til at det fattes avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling av personopplysninger.

«Den automatiserte avgjørelsen kan være både enkeltvedtak og andre beslutninger som «i betydelig grad påvirker» enkeltpersoner og kan omfatte både vedtak om innvilgelse og vedtak om avslag
 på krav om ytelse», heter det i notatet.


Les høringsnotatet her

Vurderes som helt nødvendig

Departementet understreker at NAV nå opplever en formidabel økning i saksinngangen i forbindelse med permitteringer og sykmeldinger. I tillegg medfører stengte skoler og barnehager økt inngang på andre stønadsområder. Det tas også høyde for lavere kapasitet i NAV grunnet mulig sykdom blant de ansatte. 

«Automatisering av saksbehandlingen vurderes som et helt nødvendig tiltak i dagens situasjon», heter det i høringsnotatet.

Fra 12. mars til 13. april 2020 har NAV mottatt 377 700 søknader om dagpenger. Antallet sykemeldte har også økt dramatisk.