Riksrevisor Per Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen

Riksrevisjonen: - Kan gå ut over retts­sikkerhet, liv og helse at domstolene bruker for lang tid

La frem ny rapport om landets domstoler. 

Tirsdag, 22. oktober 2019 - 20:24

Riksrevisjonen la tirsdag frem en ny rapport om domstolene i Norge hvor de vurderer funnene som “svært alvorlig”. 

Rapporten viser at både tingrettene og lagmannsrettene bruker for lang tid på å behandle saker og dermed bryter lovpålagte frister, både i straffesaker og tvistesaker.

Riksrevisjonen skriver at de mener dette kan gå ut over “rettssikkerhet, liv og helse”. 

– At mange domstoler ikke når målene for saksbehandlingstid, særlig i straffesaker, er svært alvorlig. Det kan få konsekvenser for rettssikkerheten til enkeltmennesker og for tilliten til rettssystemet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Les hele rapporten her

Hovedfunnene

Riksrevisjonenen trekker frem disse hovedfunnene i undersøkelsen:

  • En vesentlig andel av domstolene når ikke Stortingets mål for saksbehandlingstid
  • Frister i straffeprosessloven og tvisteloven overholdes ikke
  • Tingrettene kan bli mer effektive
  • Lovenes virkemidler brukes ulikt
  • Eksterne faktorer påvirker saksbehandlingstiden og effektiviteten
  • Det er svakheter i oppfølgningen av domstolene 

- Må bli bedre

Riksrevisjonens undersøkelse viser at i 2018 nådde ingen av de seks lagmannsrettene målet om gjennomsnittlig behandlingstid på tre måneder i straffesaker. I tvistesaker er det gjennomsnittlige målet på seks måneder. Mange tingretter og Borgarting lagmannsrett brukte lengre tid enn dette.

− Det er sterkt kritikkverdig at varetektsfengslede og personer under 18 år må vente langt utover lovens frister før behandlingen av deres sak starter. Dette er spesielt sårbare grupper, så her må domstolene bli bedre, sier Foss.

Undersøkelsen viser at det er særlig de mindre tingrettene som kan bli mer effektive. Riksrevisjonen påpeker at de mottar færre saker per ansatt, har en større andel dommerfullmektiger og har færre muligheter til å organisere arbeidet. 

Riksrevisjonen mener tingrettene i 2018 kunne behandlet åtte prosent flere saker. 

− Det er flere veier til økt effektivitet i tingrettene. Dommerressursene kan for eksempel brukes mer fleksibelt. Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet og Domstoladministrasjonen vurderer dette, sier Foss.

Ledige stillinger:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021