Regjeringen vil lov­feste påtale­myndighetens uavhengighet

– Meget viktig og gledelig, kommenterer riksadvokaten.

Tor-Aksel Busch
Tor-Aksel Busch (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Straffeprosesslovutvalget har foreslått at påtalemyndighetens uavhengighet blir nedfelt i straffeprosessloven. I statsråd i dag stilte regjeringen seg bak forslaget, og vil fremme det for Stortinget.

– Meget viktig og gledelig, kommenterer riksadvokaten.

Allerede i et intervju med Juristen 3. september i år, ble riksadvokat Tor-Aksel Busch spurt om han mente å være i mål med å sikre påtalemyndighetens uavhengighet.

Bush svarte følgende:

– Selv om jeg er komfortabel med påtalemyndighetens uavhengighet og hvordan den praktiseres av Storting og regjering i dag, og ikke minst av den enkelte justisminister, så er det for meg opplagt at man i gode tider bør investere med tanke på at det kan komme andre tider. En investering vil etter mitt syn være å endre straffeprosessloven, slik at den praksis vi har fulgt i mange år, nemlig at det ikke gripes inn i påtalemyndighetens beslutninger i enkeltsaker, nedfelles i loven.

Må investere i regelverksutviklingen

I dag kan Kongen i statsråd i prinsippet instruere riksadvokaten om hvordan enkelte straffesaker skal behandles. Men det er langvarig og fast praksis i Norge for at regjeringen ikke benytter denne muligheten. I et demokrati og i en rettsstat regnes det som et gode at politiske myndigheter ikke griper inn i den enkelte straffesak på politisk grunnlag.

I en pressemelding ytrer den avtroppende riksadvokaten glede over at regjeringen nå vil nedfelle forslaget om påtalemyndighetens uavhengighet i straffeprosessloven.

– En så sentral rettssikkerhetsgaranti som en uavhengig påtalemyndighet bør nedfelles i loven, og ikke være prisgitt holdningen til den til enhver tid sittende regjering. På denne bakgrunn er dagens lovforslag prinsipielt meget viktig og gledelig, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

– I min lange karriere har jeg ikke opplevd forsøk fra ulike justisministre om å påvirke påtalemyndighetens avgjørelse i enkeltsaker. Men det er like fullt viktig at loven understøtter vår langvarige praksis og tradisjon. Det er i "gode tider" man må investere i regelverksutviklingen, sier han.

Busch håper at påtalemyndighetens uavhengighet på sikt også nedfelles i Grunnloven, slik to offentlige utvalg har anbefalt i den senere tid.