Politi

Gir Akademikerne delvis medhold i varselet fra Vest

Akademikerne i Vest politidistrikt får delvis medhold etter varselet de sendte om at politiets ansettelsespraksis i stillinger på seksjons- og avsnittsnivå bryter med gjeldende regelverk.

Tirsdag, 17. september 2019 - 8:48

I en rapport fra advokatfirmaet Kluge gis det også konkrete råd både til POD og til Vest politidistrikt om hvordan ansettelsesprosessene bør gjennomføres i fremtiden.

Varslet våren 2018

I sitt varsel anførte Akademikerne at lederstillinger på seksjons- og avsnittsnivå i Vest politidistrikt nærmest konsekvent blir utlyst med krav til utdannelse fra Politihøyskolen, med stillingskoder med rett til særskilt aldersgrense, og at dette ekskluderer kandidater med annen utdanningsbakgrunn, som for eksempel jurister. 

I varselet ble det hevdet at praksisen representerer brudd på kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven og de føringer som er gitt for stillingsutlysninger i politi- og lensmannsetaten, brudd på aldersgrenseloven, samt mulig bedrageri, økonomisk utroskap og straffbar tjenestefeil.

Varselet ble inngitt til Justis- og beredskapsdepartementet, med kopi til justissektorens felles varslingskanal den 21. mars 2018. Departementet slo i brev av 10. april 2018 fast at saken skulle behandles av Politidirektoratet (POD). Deretter oversendte POD varselet til Spesialenheten for politisaker, da det inneholdt påstand om straffbare forhold. 

I mars i år henla Spesialenheten saken for sin del etter å ha konkludert med at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det forelå et straffbart forhold.

Etter dette satte advokatfirmaet Kluge i gang sitt arbeid.

«Utenfor rammene av gjeldende regelverk»

Kluge har gjennomgått varselet etter oppdrag fra Politidirektoratet (POD), og i rapporten heter det blant annet at Vest politidistrikt «for en del stillinger har gått utenfor rammene av gjeldende regelverk og retningslinjer, da først og fremst ved å normere lederstillinger i stillingskoder med særaldersgrense uten at stillingene har en «vesentlig grad» av operativt innhold».

 Kluge konkluderer også med at Vest politidistrikt «har brutt prinsippene for bred rekruttering ved å innsnevre søkerkretsen til kun politiutdannede, uten at det kan påvises tilstrekkelig saklig grunnlag for en slik begrensning».

 Advokatfirmaet fant imidlertid «dels at de «beslutninger som er fattet om kvalifikasjonskrav og stillingskoder i Vest politidistrikt ligger innenfor arbeidsgivers skjønnsmargin, og ikke representerer noen form for kritikkverdige forhold», og skriver følgende under oppsummerende refleksjoner: «Resultatet er i så måte «delt»».

Åpent for ulik fortolkning 

Kluge understreker i rapporten at vurderingen har bydd på tvil, hovedsakelig som følge av at vurderingstemaene i stor grad er skjønnsmessige.

«Det synes klart at det mangler en konkret «målestokk» for når politiutdannelse er påkrevd, og hvilke momenter som er saklige i så måte. Vi finner det naturlig å nevne at dette også medfører at vurderingene også blir krevende for arbeidsgiver å foreta.»

 Kluge skriver at det ikke er funnet grunnlag for å konstatere at det i Vest politidistrikt eksisterer en tilnærmet konsekvent praksis i strid med regelverket, men:

«Det må likevel konstateres at Vest politidistrikt har en høy andel lederstillinger som er utlyst med krav om politiutdanning/ i særalderskode, og at andelen synes å være høyere enn det som er forutsatt i PODs retningslinjer.

Videre er det vår konklusjon at det er begrenset grunnlag for kritikk som følge av at POD ikke har grepet inn i rekrutteringsprosesser i Vest politidistrikt. Som vi har påpekt er det likevel klart at PODs føringer til politidistriktene har svakheter i form av at relevante begreper ikke er definert og konkretisert, og dermed har åpnet for ulik fortolkning.»

Trådt feil

I rapporten skriver advokatfirmaet at det ikke fant grunnlag for en påstand om at Vest politidistrikt bevisst har forsøkt å forfordele stillinger til politiutdannede.

«Selv om vi for enkelte stillinger har funnet at Vest politidistrikt har gått utenfor rammene av sin styringsrett og gjeldende regelverk/retningslinjer, har vi ikke funnet det sannsynliggjort at dette er et resultat av noen form for bevisst eller villet omgåelse, eller bevisst forfordeling av politiutdannede. Vi finner altså ikke grunnlag for varslernes påstander om at Vest politidistrikt har hatt en intensjon om å sikre politiutdannede «monopol» på lederstillinger og/eller at flest mulig skal ha rett til særaldersgrense. 

«Det er vår oppfatning at Vest politidistrikt har hatt intensjon om lojalt å følge regelverket, men i visse tilfeller likevel har «trådt feil». 

«Der dette er konklusjonen kan dette henføres blant annet til at Vest politidistrikt har lagt til grunn en for vid definisjon av begrepet «operativt arbeid», og ikke har hatt fokus på vilkårene for særaldersgrense når stillinger har blitt normert i stillingskode som berettiger særalder», skriver Kluge.

Etterlyser tydeligere retningslinjer

Rapporten viser også til at POD burde være tydeligere med å gi retningslinjer i bruk av stillingskoder.

«At POD ikke konkretiserte hva som menes med operative oppgaver, og «vesentlig grad» av operativt arbeid, har vist seg å gi uheldige utslag i form av til dels svært sprikende oppfatninger av begrepenes innhold», heter det i rapporten.

«Som nevnt er våre konklusjoner delt, i den forstand at varslerne dels har fått medhold i sine anførsler, dels ikke. Et helt sentralt moment som ikke er nærmere kommentert i det foregående, er imidlertid at de omtvistede stillingene varselet omhandler er «opp og avgjort» i den forstand at stillingene allerede er utlyst med de omtalte kvalifikasjonskrav og særaldersgrenser, og er besatt. At vi for enkelte av stillingene har slått fast at kvalifikasjonskrav og/eller særaldersgrense ikke er i samsvar med gjeldende regelverk og/eller retningslinjer, endrer ikke dette faktum».

Gir råd

Rapporten gjør klart at de omtvistede stillingene varselet omfattet ikke kan gjøres noe med nå. Etter gjennomgangen gir imidlertid advokatfirmaet følgende veiledning:

Råd til POD:

  • POD bør vurdere å gi føringer for forståelsen av operativt arbeid / vesentlig grad av operativt arbeid. Selv om dette ikke kan defineres helt eksakt, er vi av den oppfatning at en retningslinje som påpeker typisk operative og ikke-operative oppgaver vil bidra til å sikre en mer enhetlig praksis. Også PODs forståelse om at «vesentlig grad» av operativt arbeid (faste, forutsigbare og ikke- hypotetiske oppgaver) bør kommuniseres i en retningslinje til politidistriktene.
  •  POD bør også vurdere å gi klare føringer for hva som er å anse som politifaglig arbeid som krever politiutdannelse. Som i foregående punkt gjelder at det bør gis noen «knagger» med hensyn til hvilke oppgaver som typisk krever politifaglig utdanning, og hvilke oppgaver som typisk kan utføres også av andre.

Råd til Vest politidistrikt:

  • Bør endre praksis for utarbeidelse av jobbanalyser i den forstand at begrunnelsen for kvalifikasjonskrav og stillingskode/særalder må fremgå tydelig, og konkret for den enkelte stilling. Jobbanalysene bør som hovedregel ikke være ren «gjenbruk» av tidligere jobbanalyser, da dette etterlater inntrykk av at det ikke ligger reelle vurderinger til grunn.
  • I dette ligger at Vest politidistrikt for hver enkelt stilling bør tilstrebe å identifisere den grunnleggende begrunnelsen for valg av stillingskode/særalder, slik at denne blir tydelig for fagforeningene. Vi presiserer at dette ikke nødvendigvis betyr at det må legges ned særlig mye ekstra arbeid i forbindelse med stillingsutlysninger, men at man må tilstrebe en mer konkretisert og presis begrunnelse for den enkelte stilling.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021