Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Sak om praktisering av sær­alders­grense i politiet avvist

I en kjennelse fra Oslo tingrett avvises en sak om praktisering av reglene for særaldersgrense som Politiets Fellesforbund (PF) hadde anlagt mot Staten ved Justisdepartementet.

Fredag, 14. juni 2019 - 17:24

Saken gjaldt gyldigheten av beslutning fra Politidirektoratet om ansettelser i politidistriktene. 

– Det er veldig synd at retten ikke ønsket å behandle de juridiske spørsmålene, for ingen av partene er tjent med at denne saken tar enda lengre tid, sier PF-leder Sigve Bolstad om kjennelsen fra tingretten på PFs nettside.

I forkant av saken uttalte PF at saken har prinsipiell betydning for et stort antall ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Hovedspørsmålene i saken, som altså ble avvist, knytter seg til et brev fra Politidirektoratet i 2018 til landets politimestere, vedrørende tilsettingspraksis for en del lederstillinger.

I brevet blir det vist til at disse stillingene (på nivå 3 og 4), som tidligere ble lyst ut med en stillingskode som innebar særaldersgrense, skal utlyses med stillingskode som innebærer at de nå ikke går under særaldersgrensen. 

Politijuristene

Bakgrunnen for PODs beslutning var en henvendelse fra Juristforbundet ved Politijuristene til Statens pensjonskasse i 2017, hvor det ble reist spørsmål om hjemmel for bruk av stilling med særaldersgrense for lederstillinger på nivå 3 og 4. 

Politijuristene mente det var i strid med loven å lyse ut stillingene i stillingskoder som medfører særaldersgrense – fordi de mener disse stillingene ikke skiller seg ut fra øvrige lederstillinger i offentlig forvaltning og at de er verken mer fysisk eller psykisk belastende enn andre lederstillinger. 

«Ser vi innad i etaten kan vi vanskelig se at disse lederstillingene er i en annen situasjon enn f.eks en seksjons- eller avsnittsleder for påtale, hvilket også er uniformerte stillinger med full politimyndighet, men der man ikke er omfattet av særaldersgrensen idet man benytter annen stillingskode», argumenterte politijuristene.

I forkant av saken i Oslo tingrett uttalte PF på sin side at:

«Politiets Fellesforbund opplever det som krevende at Politidirektoratet omlegger en praksis som har vært ubestridt og uomtvistet i mange tiår». 

Avvist

Oslo tingrett har kommet til at saken må avvises i en kjennelse fra 13 juni. Om PODs brev til politimesterne, heter det i kjennelsen at dette ikke kan anses som et vedtak eller en beslutning som kan prøves av domstolene. 

«Retten kan heller ikke se at føringen fra POD har en slik virkning på utformingen den enkelte arbeidsavtale at den likevel må anses som en del av styringsretten som anført av PF. I den forbindelse viser retten til at det er opp til politimester/ særorgansjef å vurdere om stillingen, etter å ha foretatt en jobbanalyse, oppfyller kravene til særaldersgrense eller ikke», heter det i kjennelsen. 

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019