Foto: Skjermdump Stortingets direktesending

Unio: - Departementet svikter når de hopper bukk over ekspert­utvalgets forslag om varslings­ombud

Høring om forslag til endringer i arbeidsmijøloven. 

Tirsdag, 14. mai 2019 - 11:32

Tirsdag var det høring i Stortinget om forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven. 15 organisasjoner uttalte seg og kom med innspill til arbeids- og sosialkomiteen.

Kjetil Rekdal i Unio uttalte at organisasjonen mener departementet svikter når de «hopper bukk over» ekspertutvalgets forslag om å opprette et eget uavhengig varslingsorgan.

- Det er tøft og det er ensomt å være varsler. De savner et sted å gå til og de savner et sted å få hjelp. et varslingsombud vil nettopp kunne bistå varslere i en tøff situasjon. Det kan motivere til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, det kan være konfliktdempende, og det kan bidra til å løse saker på et lavest mulig nivå, sa han.

Rekdal mener et varslingsombud vil kunne bidra til å sortere og videreformidle varsler til de ulike tilsynsmyndighetene som da innenfor sine respektive områder kan bidra til å avdekke kritikkverdige forhold.

- Varslingsombudet kan veilede, det kan gi råd og støtte til enkeltpersoner men også til virksomheter. Varslingsombud kan bidra til å unngå eskalering og unødig ressursbruk, sa Rekdal under høringen.

Unio mener Arbeidstilsynets tilsynsrolle vil være i konflikt med å støtte enkeltpersoner i varslingssaker. 


Leder i Akademikerne, Kari Sollien. (Foto: Akademikerne)

Styrking av Arbeidstilsynet

Kari Sollien, leder for Akademikerne, uttalte at de ser mange eksempler på at varslervernet er for dårlig, og mener det er viktig at det styrkes.

- Vi er opptatt av at sakene må løses på lavest mulig nivå, men vi ser og er enige i at det finnes varslingssaker som ikke kan løses lokalt, og at det er behov for en sterk ekstern autonom instans som kan brukes i disse sakene, sa hun.

Akademikerne har imidlertid landet på at de mener dette løses best ved å styrke og utvide Arbeistilsynets oppgaver og ikke ved å opprette en ny instans som et eget varslingsombud.

- Når det er sagt, så vil jeg understreke at vi mener det er behov for en solid styrking, både i kapasitet, arbeidslivskunnskap og styrke til å stå støtt i vanskelige saker. Arbeidstilsynet fyller ikke den rollen i dag, etter vår erfaring.

- Ombud gir større distanse

Også mange av de andre organisasjonene støtter forslaget om å heller styrke og utvide Arbeidstilsynets oppgaver fremfor å opprette et ombud.

- Når det gjelder varslingsombud, så fremgår det i lovproposisjonen at arbeidstilsynet i 2016 ble styrket til innsats for varslervernet. Og på bakgrunn av dette ser vi det som en god løsning at Arbeidstilsynet, og ikke et eget ombud, ivaretar behovet for imformasjon og veiledning om regelverket, uttalte Silje Stadheim Almestrand, advokat i NHO.

Gudrun Grindaker i Norsk rådmannsforum uttalte at det er et lederansvar å ta tak i saker på lavest mulig nivå, og så raskt som mulig.

- Å løfte saken til et ombud vil innebære større distanse, muligheten til at man fraskriver seg ansvaret og fare for at eventuelle konflikter og arbeidsmiljøproblemer ikke tas tak i, sa hun.

Også KS støtter forslaget om å ikke opprette er varslingsombud.

Ombud og tvistenemd

Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk journalistlag ønsket å sette fokus på den eksterne varslingen til mediene.

- Varslervernet er ikke bare en rettighet for den enkelte ansatte, men også et virkemiddel for at samfunnet skal bli kjent med vesentlige informasjon. Reglene om vern av varslere innebærer således forsterket beskyttelse av den som sier fra målt opp mot de generelle prinsippene om ytringsfrihet, sa hun.

I det skriftlige materialet journalistlaget overleverte til komiteen foreslår de i likhet med Unio at det etableres et nasjonalt og uavhengig varslerombud som både kan «informere, veilede og gi råd – samt håndheve varslingsreglene og gjennomføre uavhengige undersøkelser av varslingssaker».

 Det foreslås også at det etableres en egen tvistenemnd, som kan være et lavterskeltilbud for tvisteløsning av varslingssaker om gjengjeldelse.

«Tolkningen av varslerbestemmelsene må ikke helt og holdent overlates til en ressurskrevende behandling for domstolen».

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020