– Av hensynet til den enkelte borgers rettssikkerhet har det tradisjonelt vært nærmest utenkelig at andre enn jurister kan og bør besitte stillingen som politimester, sier Politijuristenes leder Are Skjold-Frykholm (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Politi­juristene reagerer på kravet til utdanning når det søkes ny politi­mester i Oslo

Stillingen som politimester i Oslo er nå lyst ut. Politijuristene reagerer på utlysningsteksten. – Lovens hovedregel ble unntaket ved kunngjøring av stillingen, sier de.

Fredag, 3. mai 2019 - 17:51

Oslo politimester Hans Sverre Sjøvold er utnevnt til PST-sjef og stillingen som politimester i hovedstaden er nå lyst ut

Søknadsfristen er 2. juni, til embetet som er et åremål for en periode på seks år.

I utlysningsteksten søker man etter en strategisk og handlekraftig leder til stillingen - og blant arbeidsoppgaver vises det til at politimesteren er leder av påtalemyndigheten i politiet, underlagt Den høyere påtalemyndighet og med totalansvar for politiets straffesaksbehandling. 

Det er likevel ikke et absolutt krav om master eller master i rettsvitenskap i stillingsannonsen for ny politimester.

«Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå» heter det under temaet kvalifikasjoner.

Og videre at «det er ønskelig med juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap» 

– Kompetansekravet reduseres

Politijuristene reagerer på teksten i utlysningen.

– I dag ble det kjent at stillingen som politimester i Oslo kunngjøres uten å stille krav om høyere utdanning på masternivå eller særskilt krav om master i rettsvitenskap/cand.jur slik det bør være etter straffeprosessloven § 55 nr. 3. 

– Politijuristene er overrasket over at kompetansekravet i utlysningen reduseres, sier Politijuristene i en kommentar.

De viser til at politimesteren er den øverste lederen for politidistriktets lokale påtalemyndighet og legalitetskontrollør av politiets maktutøvelse.

– Uten juridisk utdanning vil ikke politimesteren ha den nødvendige kunnskap og kompetanse til å utøve denne myndighetsutøvelsen over sitt eget politikorps, uttaler Politijuristene til Juristen. 

Og videre:

– Politimesteren har også ansvaret for den juridiske vurderingen i de mest inngripende og kompliserte etterforskningsmetodene politiet kan utøve mot borgerne. Av hensynet til den enkelte borgers rettssikkerhet har det tradisjonelt vært nærmest utenkelig at andre enn jurister kan og bør besitte stillingen som politimester. 

– Snevert unntak

Politijuristene viser til at det i straffeprosesslovens § 55 første ledd nr. 3 er angitt at tjenestepersoner som hører til påtalemyndigheten i politiet skal ha juridisk utdannelse (juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap).

– Kongen kan imidlertid gjøre unntak fra utdanningskravet i enkelttilfeller, jf. straffeprosessloven § 55 annet ledd. Det er med bakgrunn i loven et veldig snevert unntak. Politijuristene er svært skuffet over at Politidirektoratet ikke velger å følge lovens hovedregel ved kunngjøring av stilling som politimester i Oslo, sier Politijuristenes leder Are Skjold-Frykholm.

Skilledebatten

Han sier det vil sette ytterligere fart i debatten om å skille politi og påtalemyndighet.

– At politidirektoratet nå går inn for at lokal påtalemyndighet kan ledes av en person uten juridisk kompetanse, vil i økende grad føre til at Politijuristene ut i fra et rettssikkerhetsperspektiv ønsker å skilles ut fra politiet og heller samles i en nasjonal påtalemyndighet underliggende Riksadvokatembetet både faglig og organisatorisk. 

– Denne kursendringen fra politidirektoratets side krever en større gjennomgang av påtalemyndighetens integrering og plassering. Det er på tide med en offentlig utredning omkring fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet, sier han.

Benedicte Bjørnland (Foto: Stig M. Weston)
– Vi ønsker et bredt rekrutteringsgrunnlag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland (Foto: Stig M. Weston)

POD svarer:

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier i en kommentar til Juristen:

 – Vi er opptatt av å få fram flest mulig kandidater som kan vise til gode resultater. Vi ønsker et bredt rekrutteringsgrunnlag, og vil ikke at noen skal være ekskludert allerede ved startstreken. 

– Det kan gjøres unntak fra utdanningskravet i enkelttilfeller, jf. straffeprosessloven § 55 annet ledd. I tilfeller hvor politimester eller visepolitimester ikke har master i rettsvitenskap, gir Riksadvokaten et kurs som gir den nødvendige påtalekompetanse for å ha embetet.

– I dette tilfellet er Riksadvokaten innforstått med at stillingen lyses ut uten krav om master i rettsvitenskap. 

– Justisdepartementet lyste for øvrig ut PST-sjefsstillingen uten krav om master i rettsvitenskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020