Kan bli færre anker i straffesaker 

Regjeringen foreslår at anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning.

Digitalisering skaper store dataproblemer i domstolene, varsler Dommerforeningen (Foto: Hampus Lundgren)

De skal da behandles på samme måte som straffesaker med lavere strafferamme.

Anker som angår lovbrudd som kan medføre fengsel i mer enn seks år, kan etter dagens regelverk ikke nektes fremmet.

Regjeringens forslag innebærer at også seksårssakene skal kunne nektes fremmet til ankeforhandling når det er klart at de ikke vil føre frem.

«Domstolenes arbeid bør konsentreres om de saker der det er en mulighet for at full behandling i lagmannsretten vil føre til et annet resultat. Forslaget vil effektivisere ankebehandlingen og redusere saksbehandlingstidene», skriver Justisdepartementet.

«Departementet understreker at silingsbehandlingen er både betryggende og forsvarlig. Kravene for å nekte en anke fremmet er strenge», heter det.

– Slipper ny runde

Departementet skriver at forslaget vil redusere belastningen for fornærmede, som slipper å gjennomføre en ny runde i lagmannsretten hvis vilkårene for ankenektelse er til stede. 

Proposisjonen inneholder også et forslag om å innføre en lovbestemt frist for å inngi støtteskriv til anke over dom. Fristen er på to uker regnet fra inngivelsen av anken. I større og mer komplekse saker vil påtalemyndigheten eller retten kunne sette en lengre frist.

Forslaget i proposisjonen bygger på Straffeprosessutvalgets forslag.

Tags