Åpner for lydopptak av forklaringer i ankesaker

- Vil bidra til å effektivisere rettsprosessen, sier justisministeren. 

Fredag, 28. september 2018 - 13:40

I en pressemelding opplyser Justisdepartementet at Regjeringen åpner for at lyd- og bildeopptak av forklaringer for retten kan spilles av i stedet for muntlige forklaringer ved ankebehandlingen.

– Gjenbruk av forklaringer ved ankebehandlingen kan gi bidra til å effektivisere rettsprosessen, spare parter og vitner for belastninger ved å forklare seg flere ganger om samme forhold, og bidra til bedre opplyste saker, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

«Lyd- og bildeopptak retten har foretatt av forklaringer avgitt i hovedforhandling skal helt eller delvis spilles av for å tre i stedet for direkte forklaringer i en ankeforhandling, med mindre dette vil stride imot hensynet til forsvarlig saksbehandling» heter det i forsikriften som skal gjelde fra 1. oktober 2018. 

Avspillingen bør begrenses til den del av bevisbedømmelsen som bestrides. Skal opptak suppleres med direkte forklaringer, spilles opptaket som hovedregel av før forklaringene avgis.

Les Forsikrift om opptak i retten her

I Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett har det siden oktober 2016 vært foretatt lyd- og bildeopptak under rettsmøter som en prøveordning. Justis- og beredskapsdepartementet forslo i april i år endringer i reglene om opptak i retten, som ble vedtatt i juni. 

– Jeg mener at det er viktig å få belyst hvordan en eventuell ordning med gjenbruk av forklaringer kan innrettes i domstolene, og jeg er derfor glad for at prøveordningen med lyd- og bildeopptak nå kan utvides. Erfaringene fra utprøvingene vil kunne gi viktige innspill til arbeidet med en ny straffeprosesslov, sier Wara.

 

 

Ledige stillinger:

LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019