Åpner for lydopptak av forklaringer i ankesaker

- Vil bidra til å effektivisere rettsprosessen, sier justisministeren. 

Fredag, 28. september 2018 - 13:40

I en pressemelding opplyser Justisdepartementet at Regjeringen åpner for at lyd- og bildeopptak av forklaringer for retten kan spilles av i stedet for muntlige forklaringer ved ankebehandlingen.

– Gjenbruk av forklaringer ved ankebehandlingen kan gi bidra til å effektivisere rettsprosessen, spare parter og vitner for belastninger ved å forklare seg flere ganger om samme forhold, og bidra til bedre opplyste saker, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

«Lyd- og bildeopptak retten har foretatt av forklaringer avgitt i hovedforhandling skal helt eller delvis spilles av for å tre i stedet for direkte forklaringer i en ankeforhandling, med mindre dette vil stride imot hensynet til forsvarlig saksbehandling» heter det i forsikriften som skal gjelde fra 1. oktober 2018. 

Avspillingen bør begrenses til den del av bevisbedømmelsen som bestrides. Skal opptak suppleres med direkte forklaringer, spilles opptaket som hovedregel av før forklaringene avgis.

Les Forsikrift om opptak i retten her

I Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett har det siden oktober 2016 vært foretatt lyd- og bildeopptak under rettsmøter som en prøveordning. Justis- og beredskapsdepartementet forslo i april i år endringer i reglene om opptak i retten, som ble vedtatt i juni. 

– Jeg mener at det er viktig å få belyst hvordan en eventuell ordning med gjenbruk av forklaringer kan innrettes i domstolene, og jeg er derfor glad for at prøveordningen med lyd- og bildeopptak nå kan utvides. Erfaringene fra utprøvingene vil kunne gi viktige innspill til arbeidet med en ny straffeprosesslov, sier Wara.

 

 

Ledige stillinger:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018