Jurister kan bli smitte­jegere

Helsedirektoratet ber kommuner vurdere om personer med kompetanse innen jus eller politifag kan brukes i tverrfaglige team for smittesporing av korona. 

Korona (Foto: Pixabay)
Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å tenke alternativt og benytte tilgjengelig personell fleksibelt (Foto: Pixabay)

Det er i et brev til alle landets kommuner Helsedirektoratet ber om at det legges til rette for å benytte personell til andre, nye oppgaver enn det som er tradisjonelt vanlig.

Brevet, datert 19 august, tar for seg bruk av personellressurser ved testing, isolering, smittesporing og karantene (forkortet TISK) ved covid-19 i kommunene.

TISK er en del av Regjeringens " Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien", der målet er å ha kontroll på smittespredningen. 

Brevet fra Helsedirektoratet tar for seg hvordan mer helsepersonell kan settes inn i arbeid med å ta virusprøver, men også at personer med annen kompetanse kan benyttes i TISK-strategien.

«Videre vil vi understreke at annet personell også kan benyttes til andre oppgaver under TISK- strategien, for eksempel til smittesporing. Det bør vurderes om også personer med kompetanse innen politifag, jus, psykologi, ingeniører og andre kan egne seg til å bli smittejegere, og utgjøre tverrfaglig team som kan vare over tid», skriver direktoratet.

Tenke alternativt

«Helsedirektoratet angir at et smittesporingsteam kan bestå av en teamleder med helseutdanning (minimum høyskole), en datakyndig koordinator og tre "smittejegere" uten krav til helseutdanning. Det understrekes at alt personell har taushetsplikt. Taushetsplikten må ivaretas også i smittesporingsarbeidet», heter det i brevet.

Det bes om at kommunene tenker alternativt:

«For å kunne håndtere utfordringene med stor grad av testing og smittesporing fremover og over tid, er det viktig at kommunens personellressurser benyttes effektivt og hensiktsmessig. Kommunene oppfordres til å tenke alternativt og benytte tilgjengelig personell i kommunen fleksibelt», skriver direktoratet. 

Knapphet på ressurser

Ifølge Helsedirektoratet gir mange kommuner tilbakemelding om knapphet på personellressurser i arbeidet med å ha kontroll på smittespredningen. Direktoratet påpeker derfor at helsepersonelloven omtaler bruk av «medhjelpere», der personell som ikke er autorisert helsepersonell kan tildeles bestemte oppgaver.

I et brev Helsedirektoratet sendte kommunene i juli, heter det at andre enn helsepersonell kan bistå med smitteoppsporing, forutsatt opplæring og oppfølging av kommunelegen – og at kommunelegen har det overordnede ansvaret for smitteoppsporingen etter smittevernloven.