- Flere lurer på om de kan ta seg annen jobb når de er permittert

De fleste juristene og advokatene som er permittert på grunn av koronakrisen er foreløpig ikke veldig bekymret, opplever Juistforbundets advokatkontor. Blir permitteringene langvarige vil det likevel gå hardt utover inntektene.

- Slik vi oppfatter situasjonen, ser det foreløpig ut til at Juristforbundets medlemmer ikke er av de som er hardest rammet. Sammenlignet med de andre foreninger i Akademikerne, meldes det om langt høyere permitteringstall, forteller Ragnhild Bø Raugland, som leder Juristforbundets Advokatkontor.

De har de siste ukene mottatt mange henvendelser som korona-situasjonen. Juristforbundet har nå i overkant av 40 medlemmer som har søkt om kontingentfritak på grunn av permittering.

Raugland tror grunnen til at relativt få medlemmer er permittert skyldtes flere forhold. En forklaring er at mange medlemmer jobber innenfor sektorer hvor det nå kreves en ekstra arbeidsinnsats.  

- Vi har mange medlemmer i det offentlige. Juristene som er ansatt i for eksempel Nav, politiet, helsemyndighetene og helseforetakene opplever et økt arbeidspress, sier hun.

De permitterte medlemmene jobber utelukkende i privat sektor.

- I statlig sektor skal det mye til for å bli permittert. Offentlig sektor, som stat og kommune, har egne regler for permittering. I praksis løses nedgang i arbeidsoppgaver i offentlig sektor ved at virksomheten finner andre arbeidsoppgaver til de ansatte, sier Raugland.

Uklar rettstilstand

Raugland i Juristforbundet forteller at mange av de som tar kontakt opplever det som utfordrende at reglene om permittering er vanskelig tilgjengelig, og at rettstilstanden er uklar.

- Det finnes ingen egen lov som regulerer rettigheter og plikter knyttet til permittering. Regelverket omkring permittering er utviklet i praksis og baserer seg i hovedsak på ulovfestet rett, forklarer hun.

Hovedelementene i rettsreglene er basert på tariffavtalen mellom LO og NHO. I tillegg har vi en kortfattet lov som sammen med lov om folketrygd, regulerer lønnsplikt ved permittering.

Permitteringsgrunnlaget fremgår imidlertid ikke av loven, da er man henvist til de ulovfestede reglene.

- Slik reglene har utviklet seg, kan det være saklig grunnlag for permittering dersom virksomheten opplever midlertidig ordrenedgang og bortfall av inntektsbringende aktivitet, med den følge at virksomheten ikke kan sysselsette arbeidstakerne på en økonomisk forsvarlig måte, sier Raugland, og fortsetter:

- Det er ikke et isolert vilkår at virksomheten er i en akutt økonomisk situasjon. Som følge av koronasituasjonen, har vi fått oppgraderte og til dels forenklede rammer for lønnsplikten ved permittering.

Kan du ta annen jobb?

En av de få bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som regulerer permittering, er at loven hjemler en kortere oppsigelsesfrist på 14 dager ved oppsigelse fra permittert arbeidstaker. Dette er særlig aktuelt hvis arbeidstakeren får tilbud om en annen stilling mens man er permittert.

- Et spørsmål som medlemmene lurer på, er om det er anledning til å ta seg annen jobb når man er permittert. Dette kan typisk gjelde for en midlertidig stilling, for eksempel i NAV eller i dagligvarebransjen, mens man venter på å komme tilbake til opprinnelig stilling. Systemene hos NAV skal være lagt opp slik at det skal lønne seg å arbeide mest mulig, sier Raugland.

Dersom man er permittert, og får tilbud om annet arbeide, helt eller delvis, får man redusert dagpengene forholdsmessig. Omfanget av arbeidet beregnes i timer, og registreres på meldekortet hos NAV. Normalt vil en timepris for arbeide være høyere enn det man mottar i dagpenger fra NAV.

- Arbeidstaker har imidlertid ikke krav på både lønn og dagpenger for de samme dagene.  Melder arbeidstaker i fra om feil i antall arbeidede timer eller glemmer å melde fra, kan NAV kreve tilbake dagpenger som er for mye utbetalt, påpeker Raugland.

Permitterte medlemmer

De aller fleste juristene som permitteres eller får permitteringsvarsel har ifølge Juristforbundets advokatkontor foreløpig et håp om at situasjonen skal bedre seg. Utfordringene vil melde seg dersom det viser seg at permitteringene blir langvarige, tror Raugland.

- Av erfaring vet vi at ved permittering som trekker ut i tid, for eksempel opp mot maksgrensen på 26 uker, er det større sannsynlighet for arbeidsforholdet styres mot en oppsigelse.

Av de permitterte medlemmene som har vært i kontakt med advokatkontoret, er det mange advokatfullmektiger.

- De aller fleste av de som har vært i kontakt med oss er enn så lenge innenfor den økte rammen som ble satt av myndighetene på 20 dager. Innenfor denne rammen har de to dager med lønn fra arbeidsgiver og 18 dager med full lønn fra Nav, dog begrenset til 6G, som utgjør litt i underkant av 600 000,-.

- Etter denne perioden går arbeidstaker over på dagpenger fra NAV som beregnes med 62,4 prosent av 6G, som tilsvarer ca. kr. 375 000,-. Dette innebærer for de fleste av våre medlemmer en vesentlig lønnsnedgang.

Råd til medlemmer

Til jurister og advokater som opplever å få et permitteringsvarsel har Raugland og kollegaene på advokatkontoret noen generelle råd:

  • Dersom det blir snakk om å iverksette permitteringer i virksomheten, er vårt råd at det etableres et forum utvalg for medbestemmelse på arbeidsplassen, hvor tillitsvalgte og verneombudet er representert sammen med arbeidsgiver. I dette forumet kan partene drøfte hvilke kriterier som skal vektlegges ved utvelgelsen av hvem som skal permitteres. Avtalte kriterier bidrar til størst mulig grad av likebehandling og forsvarlig saksbehandling.  
  • Vi anbefaler medlemmene å be arbeidsgiver sjekke om det er annet arbeid de kan gjøre i virksomheten. Stikkordet her er fleksibilitet. Det bør her være en forutsetning at man skal tilbake til ordinære arbeidsoppgaver når situasjonen har normalisert seg.
  • Ett annet råd kan være å be om kompetansepåfyll, eventuelt i en kombinasjon med delvis permittering. Dette kan gi virksomheten ny og relevant kompetanse, som igjen kan omsettes i verdier senere. Raugland sier det primært er ønskelig at virksomheten betaler for dette. Hvis ikke dette er mulig, kan for eksempel et fag ved universitetet være et rimeligere alternativ.  
  • For det tilfellet at permitteringene vedvarer, er vårt råd at virksomheten sørger for å informere de tillitsvalgte og arbeidstakerne om status og antatt utviklingen fremover. Det er viktig at informasjonen også gis til de arbeidstakerne som er permitterte.