– Skal over­gangen til samfunnet være best mulig må tilgjengelighet til Nav utvides  

Fengselsinnsatte må ha bedre tilgang til Navs tjenester, skriver Maria Mirijanyan i Jussbuss. 

 Av Maria Mirijanyan, medarbeider i Jussbuss 

For mange brukere er Nav ganske utilgjengelig med vanskelige nettsider, korte åpningstider og telefonkøer som fort kan være opptil en halv time. Men det er en gruppe som er særlig utsatt og opplever at de ikke får ivaretatt sine rettigheter – innsatte i fengsler. 

Nav er et av tilbudene på utsiden som innsatte skal ha tilgang til, riktignok i begrenset omfang. I 2014 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen og Nav for å forbedre tilgangen til Nav for innsatte. Som følge av dette har en del fengsler fått på plass en Nav-konsulent som skal tilby veiledning til de innsatte.

På grunn av dårlig tid får dessverre ikke Nav-konsulenten hjulpet alle som har behov for det. I Ullersmo fengsel har de f.eks. valgt å prioritere innsatte under 25 år. Dette fører til at en altfor stor gruppe faller utenfor. Vi opplever videre at innsatte ofte må vente ganske lenge for å få et møte. Dette er tid som kan være kostbart for den enkelte bl.a. fordi de kan gå glipp av penger som de ville hatt krav på dersom de hadde søkt i tidligere.   

Aktivitetsplikt samme tidspunkt

Muligheten til å ta kontakt med en Nav-veileder utenfor fengsler er også innskrenket for innsatte. De har ikke mulighet til å møte opp på et kontor og tilgangen til internett er svært begrenset.  

Å komme i kontakt med Nav på telefon er heller ikke så lett. Innsatte har ofte aktivitetsplikt som fører til at de enten er på skole eller jobb i Nav åpningstider. Nav sentralt stenger på samme tidspunkt som mange av aktivitetstiltakene; kl. 15. Å ringe på andre tidspunkter er en mulighet, men må som oftest søkes på. Alt dette fører til at mange innsatte som ikke får benyttet seg at Nav konsulenten i fengselet, heller ikke får kontaktet Nav på egenhånd. 

Alle disse begrensningene avskjærer i realiteten fangenes tilgang til rettmessig og nødvendig oppfølging fra Nav som er essensiell både under og etter soning. Samfunnet vil at folk skal komme ut av fengsel som lovlydige borgere, da må vi legge til rette for gode rammer etter soning med klarhet i økonomi og bolig. 

Begrensningene som iverksettes som følge av coronavirus vil også kunne ramme innsatte i større grad. Nav er overbelastet og som følge av dette henviser de flere til å benytte seg av nettsidene og forbereder på lengre ventetid. Dette rammer de innsatte hardt, ettersom de fra før har begrenset tilgang til Nav.

Tilgjengeligheten til Nav reduseres ytterligere pga. en rekke tiltak for å hindre smitte i fengsler. Det er vanskelig å vite om de innsatte i det hele tatt vil få tilgang til Nav-og sosialkonsulent i fengslene. 

Egen telefonlinje

Det er flere tiltak som kan forbedre situasjonen for innsatte. For det første bør det opprettes en egen telefonlinje til Nav for de innsatte. Dette vil gi dem mulighet til å komme i kontakt med Nav selv om de jobber/ studerer på dagtid. Dette vil også redusere innsattes ventetid i telefonkøer. Dette er noe å være oppmerksom på da innsatte ofte har begrenset telefontid. Det er også behov for Nav-veiledere som har spesialisert seg i spørsmål knyttet til ytelser under soning. 

Et annet tiltak er å ha en fast Nav-ansatt i fengselet som ikke har andre forpliktelser utenfor. Hvor ofte Nav-konsulenter er til stede varierer fra fengsel til fengsel. Skal overgangen til samfunnet være best mulig, må tilgjengeligheten til Nav utvides.  

I Norge har innsatte de samme rettighetene til tjenester fra forvaltningen som befolkningen ellers, men de har ikke i nærheten av de samme mulighetene til faktisk å benytte seg av dem. Dette er galt og bør rettes opp slik at likheten for loven blir en realitet.