Anne Woldmo
Anne Woldmo er 2. nestleder i Politijuristene og blant de sivile juristene som arbeider i politiet. (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Samling for sivile tillits­valgte jurister i politiet: Må styrke vår posisjon

– Samlingen 7. - 8. november er første steg på veien mot et mer slagkraftig arbeid for ivaretakelsen av sivile jurister i politiet. Vi håper å treffe mange engasjerte sivile jurister, skriver Anne Woldmo i Politijuristene.

Fredag, 27. september 2019 - 13:23

Politijuristene (PJ) har en lang historikk. Foreningen ble stiftet i 1908 og het den gang Politiembetsmennenes Landsforening (PEL). Det har skjedd mye i politiet siden 1908, og foreningen har skiftet navn til Politijuristene. Men fortsatt henger en del kultur, tankesett, fokus og oppfatninger igjen; «PJ er fagforeningen for påtalemyndigheten i politiet». Det er ofte slik PJ blir oppfattet av både arbeidsgiver og politiske aktører - til og med av egne medlemmer. 

Utviklingen i politiet har medført et stadig økende behov for juridisk kompetanse på flere områder enn kun påtale. Pr. 2019 jobber det svært mange jurister i politiet innenfor sivil rettspleie, offentlige anskaffelser, personvern, HR, osv. 

Vi såkalt «sivile» er en lite homogen gruppe jurister med ulike fagområder innenfor jussen, og med ulike utfordringer knyttet til våre lønns- og arbeidsvilkår. 

Fellesnevneren over årenes løp har vært at vi får lite fokus - både av arbeidsgiver og egen fagforening - og at vi krever lite fokus på oss selv som arbeidstakere og fagforeningsmedlemmer.

Et skille vil ha konsekvenser

I 2018 ble det for første gang valgt inn en sivil jurist i ledertrioen, og dette marker på sett og vis et banebrytende skifte i foreningens historie. 

Samtidig skjedde det en annen historisk begivenhet på landsmøtet, nemlig at PJ vedtok at foreningen skal arbeide for et skille mellom politiet og den integrerte påtalemyndigheten. 

Et skille vil ha konsekvenser også for de flere hundre sivile medlemmene i PJ, ikke bare for påtalejuristene som pr. i dag utgjør hovedvekten av medlemsmassen. 

Vi anerkjenner at PJ, POD, og politiske aktører har et stort fokus på skille-debatten, men vi savner fokus også på oss og våre utfordringer. Og da må vi selv jobbe for at det settes nødvendig fokus også på oss - det er ingen som gir ordet til oss med mindre vi tar det.

Dersom skillet blir en realitet, så står vi sivile igjen i Politijuristene alene, uten å kunne støtte oss på våre tidligere sentrale tillitsvalgte og lokallagsledere. 

Vi må derfor nå sette oss selv i førersetet og begynne arbeidet med å få til en jevnere fordeling av posisjoner og fokus i PJ, og opp mot arbeidsgiver og andre aktører.

Som et ledd i dette blir det for første gang i historien arrangert en egen samling for sivile jurister i politiet som er tillitsvalgte. 

Samles i november

Samlingen vil fokusere på hvordan vi bør arbeide i årene fremover for å styrke vår posisjon både innad i PJ og utad mot arbeidsgiver og sentrale aktører, slik at vi sikrer at vi får den nødvendige innflytelsen og påvirkningen. 

Vi sivile har vært forsiktige og ikke krevd spesielt mye, verken av egen fagforening eller av arbeidsgiver, og det kan ikke fortsette hvis vi skal ha en fremtidig posisjon til beste for alle sivile jurister i PJ.

Samlingen arrangeres 7. - 8. november på Voksenåsen hotell i Oslo, og reise/deltakelse er gratis (dekkes av organisasjonsutviklingsmidler). Vi minner om at du har krav på fri med lønn for å delta på slike samlinger.

Det er viktig at det deltar flere representanter fra hvert distrikt / særorgan / enhet, da samlingen er ment å gi dere momenter som man i ettertid kan diskutere og reflektere over i fellesskap når man er kommet hjem.

Denne samlingen er et første steg på veien mot et mer slagkraftig arbeid for ivaretakelsen av sivile jurister i politiet.

Tema for samlingen er blant annet: 

  • PJ sitt arbeid med å fremme forslag om innføring av arbeidstitler for sivile jurister (karrierestigen) 
  • Politisk påvirkning - Hvordan arbeide fremover for å bedre ivareta sivile medlemmer?
  • Hvordan synliggjøre behovet for juridisk kompetanse i politiet?
  • Lønnsoppgjøret 2019 for sivile jurister (erfaringer og tanker om veien videre frem mot 2020), 
  • Hvor ønsker vi sivile at PJ som fagforeningen vår skal være om 5-10 år (strategisk diskusjon)
  • Samarbeidet med øvrige Akademikerforeninger i politiet, osv.

Håper å treffe mange

Vi er glade for at president i Juristforbundet Håvard Holm, leder av seksjon stat i Juristforbundet Sverre Bromander, HR-direktør Karin Aslaksen i POD, m.fl. vil delta med innlegg.

Vi håper å treffe mange engasjerte sivile jurister på Voksenåsen! Toget går nå, og vi håper dere er ombord!

Har du spørsmål? Kontakt Anne Woldmo på anne.politijuristene@gmail.com - eller på mobil 908 34 637.

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022