Andreas Glomsaas Sennesvik
Andreas Glomsaas Sennesvik

Du har ikke tid til å vente på forliks­rådet

Er det en god regel at en av partene kan innstille en sak for forliksrådet kun fordi det har gått mer enn tre måneder etter at forliksklagen ble forkynt for innklagede?

Torsdag, 8. november 2018 - 12:26

I det tilfelle at man klager en sak inn for forliksrådet og det er gått tre måneder eller mer fra forliksklagen ble forkynt fra innklagede, kan begge parter kreve saken innstilt. Dersom saken kreves innstilt, plikter forliksrådet å etterkomme kravet.

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet vårt. Det skal være et lavterskeltilbud og legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Alle saker som omhandler formuesgjenstander med en tvistesum på under kr 125 000 må først gjennom en behandling i forliksrådet, dersom ikke et av unntakene fra denne behandlingen gjør seg gjeldende.

En innstilling av en sak i forliksrådet betyr at saken avsluttes uten at man kommer til en løsning i forliksrådet. En sak som er innstilt for forliksrådet kan enten stevnes inn for tingretten eller tas inn igjen for forliksrådet etter at det har gått et år.

Regelen om at man kan innstille en sak for forliksrådet når det har gått tre måneder eller mer har som formål å forhindre at en sak trekker alt for langt ut, da særlig gjennom gjentatte tilsvar og motsvar fra partene. Dette kan også være et tegn på at saken er kompleks, og dermed lite egnet for en behandling i forliksrådet. I slike tilfeller kan det være fornuftig at partene har mulighet til å innstille saken uten videre behandling, og eventuelt stevne den inn for tingretten. 

God regel?

Spørsmålet er så: Er det en god regel at en av partene kan innstille en sak for forliksrådet kun fordi det har gått mer enn tre måneder etter at forliksklagen ble forkynt for innklagede?

Vi i Jussformidlingen har imidlertid erfart at regelen brukes til å innstille saker der formålet med å kreve innstilling har vært å frata den som har klaget inn saken en mulighet til å få saken behandlet i forliksrådet. Ettersom formålet med forliksrådet nettopp er å være et lavterskeltilbud, synes vi det er svært betenkelig at innstillingsregelen åpner for slikt misbruk.

Det er for mange en svært høy terskel å bringe en sak inn for tingretten, all den tid dette krever relativt mye ressurser. Man står selvsagt fritt til å bringe saken inn for forliksrådet igjen etter et års tid, men risikoen for at den skal bli innstilt igjen er fremdeles nærliggende.

Grunnen til dette er at saken kan innstilles på nytt om behandlingen også denne gangen tar mer enn tre måneder. Dette kan bety at man ikke vil få løst sin sak med dagens regelverk.

- Uheldig

Jussformidlingen har også opplevd at eneste grunnen til at behandlingen i forliksrådet strekker seg utover tre måneder er at det aktuelle forliksrådet har stor arbeidsmengde og dermed ikke klarer å beramme et rettsmøte i tide. Når innklagede i disse tilfellene også har muligheten til å innstille saken, virker det for oss i Jussformidlingen som om regelen ikke fungerer helt etter lovgivers hensikt. Dette gjelder særlig siden forliksrådet skal legge til rette for at tvisten kan løses på et så lavt nivå som mulig.

Det er etter vår mening svært uheldig i et rettssikkerhetsperspektiv at partene har en ubegrenset mulighet til å innstille saken når behandlingen har gått over tre måneder. Innklagede har dermed mulighet til å hindre en behandling i forliksrådet uten at det er noe klager kan gjøre med dette. Det er betenkelig at en parts rettsikkerhet og ens reelle mulighet til å fremme sitt krav beror på hvor fort forliksrådet jobber. 

Jussformidlingen mener at på bakgrunn av de erfaringene vi har at regelen slik den er i dag er uheldig. Dette gjelder særlig for personer som ikke har ressurser til å ta saken sin videre til tingretten. Vi mener derfor at lovgiver bør se på regelen under revisjonen av tvisteloven som er på høring nå, eller ta stilling til problemstillingen eksplisitt.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022