Vil du bli en del av vår seksjon for energimarkedsrett?

Søknadsfrist: 
10.11.2021

Som jurist hos oss vil du få jobbe bredt innen energimarkedsområdet i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og jus i et tverrfaglig miljø. Vi er i dag 10 jurister som bistår alle fagseksjonene i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med juridiske vurderinger.  

RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. Energisektoren er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem og bidra til det grønne skiftet. Vår rolle er å sikre at reguleringen tilrettelegger for at energisystemet tjener samfunnet på best måte, og å føre tilsyn med at aktørene i kraftsystemet overholder sine plikter. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, kontroll med Statnetts utøvelse av systemansvaret i kraftsystemet og utveksling av kraft over utenlandsforbindelsene, regulering av kraftbørser og holde oppsyn med engrosmarkeder og omsetningen av kraft til sluttbrukere. 

Utviklingen av energisystemet i Europa har stor betydning for Norge. RME arbeider for å sikre at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Avdelingen har en utstrakt internasjonal kontaktflate gjennom samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i Norden og EU. Vårt ansvarsområde grenser også mot andre sektormyndigheter, som forbruker-, konkurranse- og finansmyndigheter. Stillingen vil både kunne innebære oppgaver knyttet både til internasjonalt samarbeid og nasjonale forvaltningsoppgaver.

Seksjon for energimarkedsrett bistår de øvrige seksjonene i avdelingen, blant annet med juridisk rådgivning på energifeltet, saksbehandlingsprosesser og lov- og forskriftsarbeid. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling og god innsikt i hvordan kraftmarkedet og kraftsystemet fungerer. Vi har nå ledig to faste stillinger, og søker deg som har overblikk, driv og trives med ansvar. Det vil være en fordel med kompetanse innen energirett eller EØS-rett.

 

Vil du bli en del av vår seksjon for energimarkedsrett?

Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Arbeidsoppgaver

 • Varierte og selvstendige juridiske oppgaver innenfor hele RMEs ansvarsområde 
 • Vurdere enkeltsaker og veilede om forståelsen av relevant regelverk 
 • Utforming og kvalitetssikring av enkeltvedtak og bistand ved oversendelser av saker til Energiklagenemnda 
 • Bistå i utforming av forskrifter og forskriftshøringer, etter oppdrag fra OED  
 • Jobben kan innebære noe reisevirksomhet 

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap 
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk  

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant arbeidserfaring fra privat virksomhet eller offentlig forvaltning. Vi ser helst at du har noe arbeidserfaring, men nyutdannede vil også bli vurdert
 • Det er en fordel om du har kompetanse på energirett, EU- og EØS-rett eller forvaltningsrett

Personlige egenskaper

 • Du kan jobbe selvstendig samtidig som du trives godt med samarbeid 
 • Du liker å ta ansvar, er strukturert og kvalitetsbevisst  
 • Du kan formidle komplisert juss på en forståelig måte, både skriftlig og muntlig
 • Du motiveres av å jobbe opp mot andre fagdisipliner internt i organisasjonen
 • Du kan håndtere mange og varierte oppgaver  
 • Du bidrar aktivt til det faglige og sosiale fellesskapet 
 • Du jobber mål- og resultatorientert og leverer til avtalt tid 

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt. 

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med høy, tverrfaglig kompetanse 
 • Et godt arbeidsmiljø  
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder  
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt  
 • Mulighet for å engasjere seg i internasjonalt arbeid, både europeisk regulatorsamarbeid og bistandsprosjekter 
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)  
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk  
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken  
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag  
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse  
 • Stillingen lønnes som rådgiver/ seniorrådgiver (1434/1364) etter kvalifikasjoner i lønnsspennet kr 500 000 – 750 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn eller vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.  

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).    

SØK HER   

Sted:

Oslo

 Stillinger:

2

Kontaktinformasjon

Jørund Krogsrud

Fungerende seksjonssjef

 975 53 761

Monika Tveit

Seniorrådgiver

 406 39 473

Christina Wachter

HR-kontakt

 920 65 215

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen legger til rette for et energisystem som tjener samfunnet på best mulig måte. RME samarbeider tett med reguleringsmyndigheter i Norden og Europa. RME består av fire seksjoner og har om lag 65 ansatte. RME ble fra 1. november 2019 en uavhengig regulatormyndighet.

 

 

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Stiftelsestilsynet
Søknadsfrist: 
05.12.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021