Vi har ledig en fast stilling og et vikariat som Rådgiver/ seniorrådgiver i Kommunalavdelingen

Søknadsfrist: 
19.12.2021
 
Vi løser dagsaktuelle juridiske utfordringer og er sentralt plassert i forvaltningen
Vi har ledige stillinger for dyktige jurister som er engasjerte i et bredt spekter av offentligrettslige problemstillinger. Stillingene inngår i juridisk seksjon i Kommunalavdelingen. Seksjonen består pt. av 12 jurister med høy kompetanse og har ansvar for å legge til rette for den juridiske rammstyringen av kommunesektoren. Vi jobber med dagsaktuelle juridiske problemstillinger, som ofte står høyt på den politiske dagsordenen. Arbeidsområdet spenner bredt og dekker blant annet kommunalrett, generell og spesiell forvaltingsrett, EØS-rett og selskapsrett.
Vi forvalter et sett sentrale lover, som gir føringer for utvikling, styring og organisering av, og kontroll med, kommuner og fylkeskommuner. Dette er kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, lov om forsøksvirksomhet i offentlig forvaltning og lov om fastetting og endring av kommune- og fylkesgrenser. Vi har ansvar for juridiske spørsmål ved endringer i kommune- og fylkesstrukturen. 
Kommunalavdelingen samordner regjeringens politikk rettet mot kommuner og fylkeskommuner. For juridisk seksjon innebærer dette at vi samhandler med andre departementer om utforming av lover og forskrifter som retter seg mot kommuner og fylkeskommuner.
I tillegg har juridisk seksjon ansvaret for det internasjonale arbeidet i Kommunalavdelingen. 
I Kommunalavdelingen samarbeider vi på tvers av seksjoner for å sikre at vi løser oppgavene på best mulig måte. Vi er faglig sekretariat for politisk ledelse, og arbeidet er preget av et høyt arbeidstempo og til dels korte frister. Arbeidshverdagen består både av å håndtere hastebestillinger og å jobbe med langsiktige utviklingsoppgaver. Vi har utstrakt kontakt med andre departementer, statsforvaltere og kommunesektoren. 
Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver og et vikariat som rådgiver/seniorrådgiver med snarlig tiltredelse. Vikariatet varer til 01.05.2023. 
Vi er opptatt av mangfold
Vi i KMD mener at mangfold og inkludering er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til en enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å strekke oss langt for å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.
Søknadsfrist: 19. desember 2021
 
 

Vi har ledig en fast stilling og et vikariat som Rådgiver/ seniorrådgiver i Kommunalavdelingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Du får jobbe med varierte arbeidsoppgaver

Alle juristene bidrar i lovpleien av regelverket, inkludert lov- og forskriftsarbeid, veiledning overfor kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere og enkeltpersoner, tolkningssaker og lovlighetskontroller. Du vil bistå i avdelingens arbeid med å utrede saker og gi råd til politisk ledelse.

Du vil delta i vårt arbeid med å vurdere lovforslag fra andre departementer etter våre retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner.

De nytilsatte vil, avhengig av kvalifikasjoner, kunne få oppgaver fra hele seksjonens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring fra juridisk arbeid 
 • Erfaring med utrednings- eller lovarbeid
 • Søkere må kunne skrive godt og formidle komplisert juss på en forståelig måte

I tillegg er det en fordel om du har: 

 • Offentligrettslig erfaring, for eksempel erfaring fra kommunalrett, forvaltningsrett, EØS-rett, selskapsrett, statsrett eller erfaring fra kontroll eller tilsynsarbeid 
 • Kjennskap til kommunesektoren

Til stilling som rådgiver kreves normalt minimum tre års relevant arbeidserfaring, til stilling som seniorrådgiver kreves normalt fem års relevant arbeidserfaring. Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester, som legges ved søknaden. 

Vi søker deg med følgende egenskaper:

 • Høy arbeidskapasitet, positiv innstilling og evne til å gjennomføre oppgaver til avtalt tid
 • God rolleforståelse i å jobbe i faglig sekretariat for politisk ledelse
 • Samfunnsengasjert og nysgjerrig
 • Gode analytiske evner
 • Resultatorientert, effektiv og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner, men kan også jobbe selvstendig 
 • Godt humør og ønske om å bidra til vårt gode arbeidsmiljø

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Hva får du hos oss: 

 • En spennende jobb i et meget sterkt fagmiljø
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Du får alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og mulighet til å trene i arbeidstiden 
 • Du får medlemsskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning, mulighet for boliglån, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. 

Lønn

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 515 000-740 000 pr år. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver, jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Det kreves fem års relevant yrkeserfaring for å bli innplassert som seniorrådgiver og tre år for rådgiver. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Er dette stillingen for deg? Slik søker du: 

 • Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden.
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 • I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. 

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Siri Halvorsen, tlf: 22 24 69 13 eller 99 63 42 13, e-post: siri.halvorsen@kmd.dep.no

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022