Tre stillingar som juridisk utgreiar

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
25.01.2019

Me skal utvida utgreiareininga vår og har ledig tre faste stillingar som juridiske utgreiarar.

Tre stillingar som juridisk utgreiar

Gulating lagmannsrett

Gulating lagmanns­rett kan tilby:

  • Varierte og spanande juridiske arbeidsoppgåver innanfor eit breitt saksfelt

  • Høve til fagleg fordjuping med fokus på kvalitet

  • Sjølvstendig arbeid i tett samarbeid med lagdommarane

  • Eit godt og triveleg arbeidsmiljø

  • Fleksibel arbeidstid

Arbeids- og ansvarsområde:

Dei juridiske utgreiarane arbeider først og fremst med skriftleg førebuing og utgreiing av saker frå alle rettsområde. Både prosessuelle og materielle spørsmål vert utgreia. Arbeidet gjev god innsikt i prosessretten og ei rekkje juridiske fagfelt, i tillegg til arbeidsmåten ved domstolen.

Stillinga som utgreiar i lagmannsretten krev juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap og særs gode faglege kvalifikasjonar/resultat. Arbeidet er utprega sjølvstendig, og stillinga set høge krav til kvalitet og effektivitet og at ein kan levera saker innan fastsette fristar. Søkjarar må ha god skriftleg framstillingsevne og kunna begge målformer. Gode samarbeidsevner er særs viktig.

Praksis som utgreiar i meir enn to år er godkjent som praksis ved søknad om advokatløyve.

Stillinga som utgreiar vert løna som rådgjevar, stillingskode 1434 eller seniorrådgjevar, stillingskode 1364 avhengig av kvalifikasjonar. Frå løna vert det trekt to prosent innskot til Statens pensjonskasse. Arbeidstida følgjer normalarbeidstida i staten.

Det er eit personalpolitisk mål at arbeids­staben skal spegla folkesamansetnaden generelt – også kva gjeld kjønn og kulturelt mangfald.

Spørsmål om stillinga kan rettast til førstelagmann Magni Elsheim på telefon 55 69 39 53, utgreiarleiar Marie Trovåg på telefon 55 69 39 62, eller avdelingslagmann Martin Tenold på telefon 55 69 39 41.

Opplysingar om søkjaren kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om å ikkje verta ført på søkjarlista, jf offentleg­lova § 25 andre ledd.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Politiet
Øst politidistrikt, Ski
Søknadsfrist: 
24.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Søknadsfrist: 
26.06.2019
LOG IKA Kgb
IKA Kongsberg
Søknadsfrist: 
01.07.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019