Universitetslektor i rettsvitenskap - 1-2 stillinger

Er juss ditt felt?

Søknadsfrist

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig 1-2 faste 100 % stillinger som universitetslektor i rettsvitenskap. 

Fakultetet ønsker å styrke vårt rettsvitenskapelige fagmiljø. Juridisk kompetanse er sterkt etterspurt både i studiene vi tilbyr og på forskningsområdene våre. Rettsliggjøring av samfunnet tyder på at behovet vil øke. Nord universitet tilbyr allerede undervisning i en rekke juridiske emner, og har et engasjert og aktivt jussmiljø som forsker på alt fra skjellsanking til smarte byer. Fakultet for samfunnsvitenskap er et lite fakultet med nærhet til studentene og godt og kreativt arbeidsmiljø. 

Dersom søker har et ønske om det, er fakultetet åpen for å vurdere en lavere stillingsprosent, for å kunne tilrettelegge for å arbeide deltid ved Nord universitet og deltid hos annen relevant arbeidsgiver. Fakultetet har erfart at det vil kunne la seg gjøre å kombinere stillingen med annen jobb, for eksempel advokat, for å få oppdaterte erfaringer fra praksisfeltet kontinuerlig.

Personlig egnethet er viktig. Vårt personale oppmuntres til samarbeid, noe som også forventes i denne stillingen. Fagmiljøet ved fakultetet er fordelt på to studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Den som ansettes vil også inkluderes i det tverrfakultære jussmiljøet på Nord.

Det forventes at den som ansettes som universitetslektor skal jobbe for å på sikt kvalifisere seg til førstestilling etter avtale med dekan. Fakultetet tilrettelegger for et individuelt lagt opp kvalifiseringsløp mot førstelektor eller førsteamanuensis. 

Norsk er arbeidsspråk for undervisning og administrasjon. Den som ansettes må kunne undervise på norsk.

Stillingen har kontorsted Bodø eller Levanger. Fakultetet forventer som utgangspunkt tilstedeværelse på kontorsted i arbeidstiden. 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på både bachelor- og masternivå
 • Veiledning av bachelor- og masterstudenter
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet innenfor rettsvitenskap ved fakultetet og på Nord, sammen med kollegaer

Stillingen knyttes primært til undervisning i arbeidsrett. Det kan også være aktuelt å undervise i andre juridiske fag, da fortrinnsvis forvaltningsrett, kommunalrett og velferdsrett. Andre undervisningsoppgaver må kunne påregnes. ​​​​​​

Undervisningen vil gjennomføres på flere undervisningssteder, så den ansatte må påregne noe reiseaktivitet. 

Eventuell forskningsaktivitet kan i prinsippet knyttes til alle fakultetets fagområder. 

FSV 14 - Rettsvitenskap

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves norsk juridisk embetseksamen eller norsk master i rettsvitenskap.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne. 
 • For søkere som ikke har norsk som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis, fortrinnsvis innenfor arbeidsrett og/eller offentlig rettslige fag
 • Erfaring fra forskningsarbeid og prosjektledelse
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1009 universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 08.08.2024.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Dersom man har vitenskapelige publikasjoner: Fullstendige kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere arbeidene og kommentere prioriteringen. Eventuell doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse (se tidligere lenke)
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30127121

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.

Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har ca. 11.000 studenter og ca. 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 1900 studenter og ca. 100 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fem faggrupper: Historie, geografi og internasjonale relasjoner; Journalistikk og kreative mediefag, Sosialt arbeid; Organisasjon, ledelse og arbeidsliv; og Sosiologi og dannelsesfag. 

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana. 

Les mer: www.nord.no/fsv  

Søk stillingen

Søknadsfrist: 8. august 2024
Arbeidsgiver: Nord universitet
Kommune: Bodø, Levanger
Omfang: Heltid (2 stillinger)
Varighet: Fast
Arbeidssted: Universitetsalléen 11, 8026 Bodø
Høgskoleveien 27, 7600 Levanger