Stipendiat i rettsvitenskap

Høgskulen på Vestlandet

Søknadsfrist

Dette er Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har ca. 2780 studenter og 140 ansatte.
 

Fakultetet har i dag elleve bachelorprogram og fire masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.

Institutt for maritime studium (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 25 faste ansatte og 9 stipendiater fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knytt til forskningsprogrammet MarSafe. Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet. Institutt for maritime studium holder til i Haugesund. 

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen rettsvitenskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Ved Institutt for maritime studier, Høgskulen på Vestlandet, er det ledig 100% stilling som stipendiat i rettsvitenskap innen fagfeltet sjørett/skipssikkerhetsrett.

Stillingens varighet er fire år og som forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisning.

Stillingen gjelder fagfeltet sjørett, mer spesifikt skipssikkerhetsrett (skipssikkerhetsloven med forskrifter og internasjonalt maritimt regelverk). Stipendiaten vil inngå i en tverrfaglig forskningsgruppe i nautikk og nautiske operasjoner, herunder sjørett innenfor forskningsprogrammet MarSafe.

Et særlig aktuelt tema er det maritime regelverket knyttet til grønt skifte og havvind, herunder om gjeldende regelverk er hensiktsmessig. Andre offentligrettslige temaer innen skipssikkerhetsretten kan også være av interesse, som rettslige krav knyttet til teknisk sikkerhet og sikker drift av skip. Maritim strafferett, tilsyn med skip, undersøkelse av sjøulykker og lignende er andre innfallsvinkler som kan være av interesse.

Stipendiatstillingen vil inngå i et skapende og bredt sammensatt faglig forsknings- og undervisningsmiljø ved institutt for maritime studier.

Arbeidsted er campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Planlegge og gjennomføre forskning ved hjelp av rettsvitenskapelig metode
 • Skrive rettsvitenskapelige tekster til konferanser og fagfellevurderte tidsskrifter, eventuelt en monografi
 • Aktiv deltakelse i forskningsprogrammet MarSafe og i PhD-programmet i nautiske operasjoner, samarbeid i tverrfaglige miljøer og gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • 25 % av stillingen som stipendiat er dedikert undervisning ved instituttet, fortrinnsvis i sjørett/maritim jus
 • Noe reising må påregnes og det gis store muligheter for å utvikle faglige nettverk

Kvalifikasjonskrav:

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Høgskulen på Vestlandet. Det er en forutsetning at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på doktorgradsprogrammet i nautiske operasjoner.


Tilsetting i stillingen krever norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende juridisk utdanning.
Det er krav om vektet snitt på minimum B. Søkere som ikke dekker karakterkravet kan søke dersom det kan dokumenteres at kandidaten er særlig egnet for stillingen. Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Søkere må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5 -10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet og dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap generelt og utviklingen av sjøretten spesielt. Stillingen er imidlertid ikke bundet til et spesielt skipssikkerhetsrettslig tema. Beskrivelsen skal også redegjøre for valg av vitenskapelig metode og for hvorledes arbeidet planlegges gjennomført. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden. Interesserte kan ta kontakt med instituttet for å diskutere prosjektets tema i forbindelse med utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen.

Les mer om krav for opptak til ph.d.-programmet: https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/study-programmes/nautical-operations/

Det kreves gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med maritimt regelverk i offentlig eller privat sektor
 • Norskkunnskaper tilsvarende kravene i norsk høyere utdanning
 • Maritim utdanning eller maritim arbeidserfaring vurderes positivt

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig, i små og store grupper og sammen med kollegaer fra andre fagfelt
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Interesse for undervisning og veiledning av studenter
 • Sterk motivasjon for å fullføre en doktorgrad innenfor tidsfristene og for å bidra til forskning innenfor det maritime fagfeltet
Høgskulen på Vestlandet

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Tilsatt under forutsetning av at du får innvilget arbeids- og oppholdstillatelse (må vurderes individuelt).

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1)  Professor Sigmund Simonsen, sigmund.simonsen@hvl.no

2) Instituttleder Johanne Marie Trovåg, jmt@hvl.no

Høgskulen på Vestlandet

Inkludere, utfordre og samhandle

Les mer på våre hjemmesider.Søk stillingen

Søknadsfrist: 23. oktober 2023

Arbeidsgiver: Høgskulen på Vestlandet

Kommune: Haugesund

Omfang: Heltid

Varighet: Åremål

Arbeidssted: Campus Haugesund, 5528 Haugesund

SØK HER