Seksjonssjef

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Søknadsfrist

Vil du bidra til å gjøre Norge stråletrygt - hver dag? Vi har ledig en spennende stilling som seksjonssjef i vår nyopprettede seksjon Radioaktiv forurensing i Avdeling strålevern og miljø.

Seksjonen består av åtte engasjerte og dyktige medarbeidere, og har ansvar for forvaltning etter forurensningsloven på området radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, samt regelverksutvikling knyttet til dette. Seksjonen forvalter forurensingslovens anvendelse på radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall, og fører tilsyn med virksomheter som har tillatelse fra DSA. Dette omfatter ulike virksomheter innenfor petroleumssektoren, mineral- og prosessindustri, sykehus og forskningsinstitusjoner, samt deponier som håndterer radioaktivt avfall.


Ansvaret for å følge opp internasjonalt havmiljøarbeid gjennom OSPAR-konvensjonens arbeid med radioaktivitet ligger til seksjonen.
Som seksjonssjef vil ditt ansvar være å lede, kvalitetssikre og utvikle arbeidet i seksjonen. DSA deltar også i spennende utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og stillingen vil således innebære noe reisevirksomhet.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet omfatter forvaltning, tilsyn, og veiledning, rådgivning overfor departementene, informasjon til befolkningen, kvalitetssikring, overvåkning og målinger innen strålevern og atomsikkerhet. DSA er også ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen.
DSA forvalter atomenergiloven, forurensningsloven for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, og strålevernloven med tilhørende forskrifter, og har et viktig samfunnsansvar i stadig endring.

Hvem vil du samarbeide med i denne rollen?
Seksjonen samarbeider tett med Miljødirektoratet, Statsforvalteren, samt med ulike etater og bransjer. I tillegg er det mye samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner i DSA. Seksjonen koordinerer også tilsynsarbeidet i DSA, og har derfor tett samarbeid med andre tilsynsetater. Seksjonen utfører direktoratsoppgaver for Klima- og miljødepartementet.

Avdeling strålevern og miljø har blant annet ansvar for forberedelser til avvikling av og opprydning etter atomvirksomhet i Norge, samt ansvar for miljøovervåking, radon og UV. Du vil inngå i avdelingens ledergruppe og delta i viktig utviklingsarbeid i direktoratet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, organisere og utvikle seksjonen i tråd med direktoratets målbilde for de neste årene
 • Lede, motivere og utvikle medarbeiderne i avdelingen
 • Delta i avdelingens ledergruppe og bidra til utviklingen av overordnede strategier og beslutningsprosesser
 • Lede og kvalitetssikre forvaltningen (tillatelser, veiledning, tilsyn) etter forurensingsloven for radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall.
 • Lede samarbeidet med Miljødirektoratet og Statsforvalteren, samt andre relevante etater
 • Delta i internasjonalt samarbeid og følge opp seksjonens ansvarsområder i internasjonale organisasjoner som blant annet OSPAR, IAEA, OECD-NEA
 • Utvikle effektiv drift, samt etablere mål og strategi for seksjonen i tråd med DSAs virksomhetsstrategi
 • Sikre at leveranser er i henhold til avtalte tidsfrister, budsjetter og kvalitetsstandarder
 • Sikre effektiv ressursallokering og optimalisering av avdelingens aktiviteter
 • Være ambassadør for DSAs verdier som en profesjonell og tydelig organisasjon som verdsetter sine medarbeidere i godt samspill

Du kan også få en rolle i DSAs stab knyttet til den nasjonale atomberedskapen.

Kvalifikasjoner

Det er et krav om at du har:

 • Høyere utdanning tilsvarende mastergrad innen realfag, samfunnsvitenskap, jus eller liknende
 • Realkompetanse innen en eller flere av seksjonens virkeområder kan etter vurdering kompensere for krav til utdanning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ledererfaring

Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og godkjenningen må dokumenteres.

Det er en fordel om du har:

 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kunnskap om og erfaring med forvaltning og tilsyn etter forurensningsloven
 • Kunnskap om radioaktiv forurensning, radioaktivitet og radioøkologi

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet som leder, og vi ønsker derfor at du har evne til å:

 • Utvikle og ivareta seksjonens medarbeidere og drive støttende personalledelse
 • Tenke strategisk og gjøre tydelige prioriteringer
 • Samhandle med andre og bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Skape en inkluderende arbeidskultur
 • Ha god rolleforståelse

Vi tilbyr

 • En spennende rolle med mange utviklingsmuligheter.
 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer - nasjonalt og internasjonalt
 • Gode muligheter i et interessant fagmiljø, i en organisasjon i stadig utvikling
 • Målrettet kompetanseheving og fokus på faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Regulert arbeidstid med fleksitidsordning og trening i arbeidstiden
 • Mulighet for elbil ladning og gratis parkering
 • Lønn som seksjonssjef kr. 890.000 – kr. 996.000,- per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Mangfold i DSA
I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Se https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 160 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

SØK HER!

For mer informasjon se www.dsa.no

Nettverk: LinkedIn
Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Grini Næringspark 13, 1361 Østerås
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Annet
Arbeidsspråk: Norsk