Nemndsmedlemmer Skatteklagenemnda

Jurister, økonomer og statsautoriserte revisorer

Søknadsfrist

Verv som medlem av Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda er et uavhengig klageorgan som behandler klager på skatt og merverdiavgift. Klageretten er en sentral rettssikkerhetsgaranti for de skatte- og avgiftspliktige, og tillit til nemndas kompetanse og uavhengighet er svært viktig. Nemnda har et eget sekretariat som forbereder sakene. Skatteklagenemnda består av en leder, en nestleder og 51 øvrige medlemmer. Medlemmene oppnevnes av Finansdepartementet for en periode på fire år.

Om vervet

Skatteklagenemnda består av flere alminnelige avdelinger med tre medlemmer, og stor avdeling med fem medlemmer. Alle saker skal behandles i alminnelig avdeling, med mindre nemndas leder bestemmer at saken skal gå direkte til stor avdeling. Nemndsmedlemmene deltar i alminnelig avdeling, og inntil to ganger per år i stor avdeling. Alminnelig avdeling avgjør sakene etter skriftlig behandling, mens stor avdeling avgjør saker i møte. Møter i stor avdeling vil være i Stavanger, der nemndas sekretariat er lokalisert.

Sammensetningen av nemnda må følge kravene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv., og representere en tilfredsstillende geografisk spredning.

Aktuelle kandidater må ha bakgrunn som jurist, økonom eller statsautorisert revisor. Vervet som medlem av Skatteklagenemnda gjelder for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Kvalifikasjoner

  • Medlemmer av nemnda skal ha utdanning og yrkeserfaring som cand.jur eller mastergrad i rettsvitenskap, økonom (mastergrad) eller statsautorisert revisor
  • Det er en fordel med erfaring fra skatte- eller avgiftsområdet

Annen informasjon

Godtgjørelse: kr 251 200 kr per år, i tillegg kommer godtgjørelse for deltakelse i stor avdeling, inntil to ganger per år.

Søknadsfrist: 27. mai 2024  

Kontakt:
Spørsmål om vervet kan rettes til avdelingsdirektør Henriette S. Hjort, telefon 936 53 868.

For spørsmål om søknadsportalen JobbNorge, ta kontakt med Hanne K. Torgersen på telefon 481 44 561 eller e-post hanne-kjarsti.torgersen@fin.dep.no

Les dette før du søker

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en ansettelsesprosess, men en oppnevning til et verv. JobbNorge er en søknadsportal som kun brukes som et verktøy for å administrere oppnevningsprosessen. Ved registrering i portalen kan du se bort fra de standardiserte spørsmålene du blir bedt om å svare på (hull i CV, nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn). Det vil ikke blir utarbeidet noen søkerliste.

Spørsmål om stillingen

Henriette S. Hjort
Avdelingsdirektør
936 53 868
Henriette-Strandskogen.Hjort@fin.dep.no


Søk stillingen

Søknadsfrist: 27. mai 2024
Arbeidsgiver: Finansdepartementet
Kommune: Stavanger
Omfang: Deltid
Varighet: Vikariat/Midlertidig
Arbeidssted: Forusparken 2, 4031 Stavanger