Me søkjer to juristar for fast tilsetjing i full stilling.

Petroleumstilsynet

Søknadsfrist

Du må ha gode samarbeidsevner, høg fagleg kompetanse og motivasjon, gjerne med erfaring frå energi- og petroleumsverksemda, arbeidsrett, offentleg forvaltning og EU-/EØS-rett. Det er òg viktig å vera løysings- og resultatorientert og ha evne til å arbeida strukturert og sjølvstendig. Stillinga inneber nært samarbeid med andre faglege ressursar i etaten.

Arbeidsoppåver

 • Bistand ved oppfølging av verksemder på vårt forvaltningsområde
 • Rådgjeving internt og rettleiing eksternt
 • Rådgjeving til overordna departement og andre styremakter
 • Regelverksutvikling
 • Utgreiingsarbeid og samordning av høyringar
 • Utvikling av regelverks- og forvaltningskompetanse i organisasjonen
 • Klagebehandling
 • Bistand til politiet når dei etterforskar hendingar på vårt forvaltningsområde
 • Andre juridiske spørsmål 

Kvalifikasjonar

 • Cand. jur. eller master i rettsvitskap
 • Relevant arbeidserfaring, men nyutdanna  kan òg søkje
 • Erfaring med, eller interesse for, tverrfagleg arbeid
 • Evne til å arbeida sjølvstendig og saman med andre
 • Analytiske evner og god formidlingsevne
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk

Personlege eigenskaper

 • Gode samarbeidsevner og resultatorientert
 • Evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig
 • Initiativrik, nøyaktig og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Brei kontakt med ulike aktørar og fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt
 • Gode utsikter til fagleg påfyll
 • Eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • Løn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning
 • Moderne og innbydande lokale, med eige kontor
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasilitetar i og utanfor huset
 • Tilgang til bedriftshytte ved fjorden

Søknadsfrist: 05.12.2022 

Arbeidsgivar: Petroleumstilsynet 

Stad: STAVANGER 

Stillingstittel: Juristar 

Stillingar:

Heiltid / Deltid: Heiltid 

Tilsetjingsform: Fast 

Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Sigve Knudsen
Direktør Juss og rammevilkår 
51873269

Helene Bjelland
Juridisk rådgiver 
51873213

Lars Fredrik Bråten
Juridisk rådgiver 
51873322

SØK HER

Petroleumstilsynet skal leggja premiss for og følgja opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå innan helse, miljø og sikkerheit, beredskap og sikring og gjennom dette også vera med på å skapa størst mogleg verdiar for samfunnet. Petroleumstilsynet har òg fått ansvar for å fylgje opp fornybare energikjelder til havs, som hydrogen, havvind, karbonfangst og lagring, samt utvinning av mineralar på havbotn. Til dette arbeidet treng vi dyktige og motiverte fagfolk.

Som arbeidsgjevar vil me i størst mogleg grad spegla mangfaldet i samfunnet.  Difor vert alle kvalifiserte kandidatar med ulik arbeids- og livserfaring oppmoda om å søka jobb hos oss. Dette gjeld med omsyn til både kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og kandidatar som av ulike grunnar ikkje kan dokumentera ei samanhengande yrkeskarriere. 
Petroleumstilsynet jobbar aktivt med IA-arbeid, som mellom anna inneber at både arbeidsgjevar og dei tilsette pliktar seg til systematisk samarbeid for å oppnå meir inkluderande arbeidsplassar.

Dersom kandidatar opplyser at dei har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller ikkje kan dokumentera samanhengande yrkeskarriere, kan opplysningane bli brukt til statistikkformål.