Ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver ved vergemålsavdelingen

Statsforvaltaren i Oslo og Viken

Søknadsfrist

Vil du jobbe med å styrke rettsikkerheten til mindreårige og voksne personer under vergemål? 

Om oss

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 580 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Om stillingen

Avdelingen har 73 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør, en underdirektør og fire seksjonssjefer. Avdelingen har hovedsete i Oslo, med to seksjoner, i tillegg har avdelingen en seksjon i Drammen og en i Moss. Vergemålsavdelingen er lokal vergemålsmyndighet i Oslo og Viken.  

Avdelingens hovedoppdrag er å opprette frivillig vergemål for voksne og vurdere om mindreårige er uten en fungerende verge. Hvis vilkårene er til stede oppnevnes en representant eller verge.  Avdelingen er også selvprosederende i tingretten og lagmannsretten i saker om fratakelse av rettslig handleevne (såkalt tvungent vergemål) og ved fratakelse av vergemål fra den med foreldreansvar for mindreårige. Vi har i tillegg ansvar for å vurdere utbetaling av godtgjøring til verger og representanter, administrere løpende vergemål gjennom å samtykke til ulike disposisjoner som vergen søker om, samt å forvalte midler på vegne av personer under vergemål. Avdelingen skal også rekruttere, lære opp og føre tilsyn med verger og representanter. Som førstelinjetjeneste har vi ansvar for å veilede vergehavere, pårørende, verger, advokater og offentlige etater om vergemålsordningen og de private alternativene til vergemål. Dette både gjennom en telefonvaktordning og via e-post. I opplæringsøyemed holder vi en rekke foredrag, seminarer og deltar på eksterne samlinger hvor vergemål og alternative ordninger er tema. Statsforvalteren i Oslo og Viken er tillagt nasjonalt ansvar for enkelte oppgaver tilknyttet utlendingslovens ordning med representanter for enslige mindreårige asylsøkere. For mer informasjon om vergemålsordningen se våre nettsider eller www.vergemal.no.  

Vi har nå behov for å ansette i våre to seksjoner lokalisert i Oslo. I seksjon mindreårige skal det ansettes inntil en fast stilling som seniorrådgiver og tre faste stillinger som rådgiver i 100 % stilling. I seksjon vergemål voksen Oslo skal det ansettes inntil fire rådgivere i 100 % fast stilling og inntil to midlertidige rådgivere i 100 % stilling. 

Du bes oppgi seksjon(ene) du søker stilling i, om du søker som seniorrådgiver eller rådgiver og om du kun er interessert i en fast stilling. 

Arbeidsoppgaver

I seksjon vergemål voksen Oslo er oppgavene i hovedsak en eller flere av oppgavene under: 

 • vurderinger av om det skal opprettes vergemål for voksne, 
 • å vurdere om verge skal oppnevnes eller byttes, 
 • utstedelse av nye vergefullmakter for alle voksne vergehavere  
 • saksbehandling i løpende vergemål knyttet til vergemålsloven og forvaltningsloven. 
 • Klagebehandling 

  
I seksjon mindreårige er oppgavene som seniorrådgiver/rådgiver i hovedsak følgende: 

 • å vurdere om vilkårene for å oppnevne representant eller verge for barn er til stede, herunder ser vi særlig etter minst en ansatt som ønsker å føre saker for domstolen, 
 • vurdere om det skal oppnevnes eller byttes representant eller verge, 
 • saksbehandling i løpende vergemål for barn,  
 • gjennomføre tilsyn med representanter og verger, 
 • forvaltning av midler. 

Til seniorrådgiverstillingen er det gode muligheter for å bli teamansvarlig for et eller flere fagområder. 


Seksjon mindreårige har en hvilende vaktordning utenfor ordinær arbeidstid, alle dager hele året mellom klokken 06:00-22:00. Personen som ansettes kan bli omfattet av vaktordningen, hvor du har vakt 1 uke av gangen. Det utbetales vakttillegg, gis overtid for faktisk arbeid i tillegg til 1 avspaseringsdag etter vaktuken.  

Som førstelinjetjeneste må det for alle stillingene, påregnes å delta i seksjonens veiledning av publikum, representanter, verger og offentlige instanser gjennom en telefonvaktordning.  

Stillingene kan bli tillagt andre oppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder, etter kompetanse og erfaring. 

Hos oss møter du spennende oppgaver og dyktige ansatte innen ulike fagfelt. 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav for stillingene som rådgiver i seksjon vergemål voksen og seksjon vergemål for mindreårige 

 • Høyere utdanning, minimum juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

Kvalifikasjonskrav for stillingen som seniorrådgiver mindreårigeseksjonen: 

 • Høyere utdanning, minimum juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. 
  Det kan gjøres unntak fra kravet hvis kandidaten har lang relevant forvaltningserfaring fra lignende førstelinjearbeid, men vedkommende må likevel minimum ha en bachelorgrad i tillegg til erfaring fra en eller flere av følgende områder: ekstern møtevirksomhet, arbeid med generelt arbeid som for eksempel maler, retningslinjer, høringssvar, koordinering mellom fagområder, kvalitetssikringsansvar og/eller teamledererfaring. 
 • Det er et absolutt krav at du har minimum 6 års relevant arbeidserfaring fra forvaltningen.  

Ønskede egenskaper for alle stillinger 

 • God vurderingsevne og rolleforståelse. 
 • God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy.  
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform.  
 • Forvaltningskompetanse og erfaring fra saksbehandling i offentlig virksomhet er ønskelig, men det åpnes for at nyutdannede, inkludert kandidater som avslutter sin grad høsten 2023 kan søke. 
 • Erfaring med å snakke med brukere og nærstående. 
 • Personer med kompetanse eller erfaring fra vergemålsfeltet vil bli prioritert. 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt for alle stillingene. 

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. 

Vi har også ansattgoder som: 

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for fleksible arbeidsformer etter en individuell vurdering
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 • Pensjons- og boliglånsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Stillingene som rådgiver (1434) lønnes i lønnsspennet kr 540 500 - 657 900 / ltr 55 - 67 (inkl. OU)
 • Stillingen som seniorrådgiver (1364) lønnes i lønnsspennet kr 624 500 - 732 300/ ltr 64 - 73 (inkl. OU)

  Stillingskode og lønnsinnplassering vil avhenge av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

  Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?

Hvis du ønsker nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 10.12.2023

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Spørsmål om stillingen

Trine Linge

seksjonssjef seksjon voksen

97 72 65 99

Trine.Linge@statsforvalteren.no

-

Mona C. Rasmussen

seksjonssjef seksjon mindreårige

41 10 80 60

mona.rasmussen@statsforvalteren.no

-

Søknadsfrist: 10. desember 2023

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid (10 stillinger)

Varighet: Fast

Arbeidssted: Holberg Terrasse, Stensberggata 27, 0170 Oslo

SØK HER