Ledig konstitusjon som statsadvokat

Det nasjonale statsadvokatembetet

Søknadsfrist

En ledig konstitusjon i 6 måneder som statsadvokat fra 1. september 2024 til 28. februar 2025.

Det nasjonale statsadvokatembetet har påtaleansvaret for saker som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ved Den sentrale enheten etterforsker. Dette omfatter blant annet saker som kontraterror, kontraetterretning, trussel mot myndighetspersoner og overtredelser av sanksjonslovgivningen. Embetet har også ansvaret for saker som Kripos behandler, blant annet saker om alvorlig organisert kriminalitet, særskilte internasjonale forbrytelser som folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og alvorlig cyberkriminalitet. I tillegg har embetet den overordnede ledelsen av straffesaksbehandlingen ved Kripos og ved PST. Statsadvokatembetet har en særlig rolle i det internasjonale politi- og påtalesamarbeidet og representerer Norge i ulike sammenhenger.

Vi er i dag ni ansatte, bestående av en embetsleder, fem statsadvokater, en kontorsjef og to kontorstillinger. Det nasjonale statsadvokatembetet er samlokalisert med Oslo statsadvokatembeter som ligger i Oslo sentrum.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne og integritet. Videre kreves det at den som ansettes takler høyt tempo og har evne til og raskt sette seg inn i nye problemstillinger. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel.

Søkeren skal hovedsakelig arbeide med kompetanseheving for bekjempelse av cyberkriminalitet for Den høyere påtalemyndighet og utarbeide en fagledelsesplan på dette området som embetet kan bygge videre på i 2025.

Det bes opplyst om søker behersker begge målformer.

Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig". Den som ansettes må være norsk statsborger.

CV, attester og vitnemål skal følge søknaden.

Vi tilbyr:

  • en spennende arbeidsplass, et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere
  • stilling som konstituert statsadvokat lønnes med kr. 1 120 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
  • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
  • fleksible arbeidstidsordninger

Den høyere påtalemyndighet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om oss:

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 200 ansatte, hvorav for tiden 119 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Sentrale oppgaver for de regionale statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørsmål, behandle klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser - inkludert Norges Høyesterett - og utøve fagledelse overfor politiet. 

Spørsmål om stillingen

Jan Glent
Embetsleder
22 98 13 00
jan.glent@statsadvokatene.no

Søknadsfrist: 26. mai 2024
Arbeidsgiver: Den høyere påtalemyndighet
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid
Varighet: Vikariat/Midlertidig
Arbeidssted: Pilestredet 27, 0164 Oslo

Søk stillingen