Leder og nestleder til Skatteklagenemnda

Verv som leder og nestleder av Skatteklagenemnda

Søknadsfrist
Skatteklagenemnda er et uavhengig klageorgan som behandler klager på skatt og merverdiavgift. Klageretten er en sentral rettssikkerhetsgaranti for de skatte- og avgiftspliktige, og tillit til nemndas kompetanse og uavhengighet er svært viktig. Skatteklagenemnda består av en leder, en nestleder og 51 øvrige medlemmer. Medlemmene oppnevnes av Finansdepartementet for en periode på fire år.

Om vervet

Det skal utnevnes leder og nestleder til Skatteklagenemnda for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Skatteklagenemnda er organisert i alminnelige avdelinger med tre medlemmer, og stor avdeling med fem medlemmer. Alle saker skal behandles i alminnelig avdeling, med mindre nemndas leder bestemmer at saken skal gå direkte til stor avdeling. Stor avdeling ledes av nemndas leder eller nestleder, og avgjør saker i møter. Møtene holdes som oftest i Stavanger, der nemndas sekretariat er lokalisert. Det er i overkant av 20 møtedager gjennom et år. I tillegg må nemdas leder administrere og organisere nemndas arbeid.

Nemnda har et eget sekretariat som forbereder sakene. Sekretariatet er administrativt underlagt Skattedirektoratet, men er faglig uavhengig.

Kvalifikasjoner

  • Leder og nestleder skal oppfylle kravene for å være tingrettsdommer i domstolloven § 54
  • Relevant arbeidserfaring
  • Fordel med erfaring fra skatte- eller avgiftsområdet

Annen informasjon

Vervet godtgjøres etter statens satser, regulert i statens personalhåndbok.

Godtgjørelse for leder: 439 500 kr per år

Godtgjørelse for nestleder: 313 800 kr per år

I tillegg kommer godtgjørelse for tid medgått til forberedelse til møte og møte i stor avdeling.

Søknadsfrist: 3. juni 2024

Kontakt:

Spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Henriette S. Hjort, telefon 93 65 38 68.

For spørsmål om søknadsportalen JobbNorge, ta kontakt med Hanne K. Torgersen på telefon 481 44 561 eller e-post hanne-kjarsti.torgersen@fin.dep.no

Les dette før du søker:

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en ansettelsesprosess, men en oppnevning til et verv. JobbNorge er en søknadsportal som kun brukes som et verktøy for å administrere oppnevningsprosessen. Ved registrering i portalen kan du se bort fra de standardiserte spørsmålene du blir bedt om å svare på (hull i CV, nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn). Det vil ikke blir utarbeidet noen søkerliste.

Spørsmål om stillingen

Henriette Hjort, Avdelingsdirektør
936 53 868
Henriette-Strandskogen.Hjort@fin.dep.no

Søk stillingenSøknadsfrist: 3. juni 2024
Arbeidsgiver: Finansdepartementet
Kommune: Stavanger
Omfang: Deltid (2 stillinger)
Varighet: Engasjement
Arbeidssted: Forusparken 2, 4031 Stavanger