Jurist - brann og redning

dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Søknadsfrist

Vil du være med å jobbe med å videreutvikle brann- og redningsvesen og 110-sentralene i Norge i tråd med samfunnsutviklingen? Vi ser etter deg som er kreativ og uredd til en spennende juriststilling i Seksjon for brann- og redning i DSB. Hos oss vil du jobbe i et kompetent og engasjert fagmiljø.

Du skal:

• saksbehandle og veilede i brann- og redningsregelverket til brann- og redningsvesen, 110-sentralene,
Justis- og beredskapsdepartementet, andre myndigheter og samarbeidspartnere
• sammenstille, utarbeide og formidle informasjon innenfor fagfeltet overfor våre målgrupper
• delta i og lede utrednings- og utviklingsarbeid, for eksempel lov- og forskriftsarbeid eller veiledninger
innen brann- og redningsområdet
• utvikle og gjennomføre DSBs tilsyn med brann- og redningsvesen og 110-sentralene
• bidra til å utvikle brann- og redningsvesenets tilsynsarbeid
• bidra til effektivisering og kvalitetsheving av interne arbeidsprosesser

Kvalifikasjonar

Du må ha:
• mastergrad i rettsvitenskap/cand.jur. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
• meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig at du har erfaring fra:
• offentlig forvaltning, herunder arbeid med enkeltvedtak og behandling av klagesaker, og kjenner
forvaltnings- og offentlighetsloven godt
• formidling/veiledning/opplæring
• prosjekt- og utredningsarbeid
• lov- og forskriftsarbeid og utredningsinstruksen
• tilsynsarbeid eller revisjonsarbeid
• utarbeidelse eller revidering av veiledninger

Personlige egenskaper
• lagspiller
• gode kommunikasjonsevner
• gjennomføringsevne
• strukturert
• analytisk

Info:

Søknadsfrist: 22.08.2022
Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted: Tønsberg
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesf… Fast
Stillingsprose… 100

Vår nye medarbeider får:

• en stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• et godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, lagånd og godt humør
• fleksibel arbeidstid med sommertid og fleksitidsordning
• moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg
• kantine, treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
• gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
• årslønn fra kr 604 400 til 661 400 (lønnstrinn 65-70) som juridisk rådgiver (stillingskode 1434) eller fra kr
661 400 til 814 900 (lønnstrinn 70-79) som juridisk seniorrådgiver (stillingskode 1364) avhengig av
kompetanse og erfaring. Av lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om avdeling, seksjon og stilling:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er nasjonal brannmyndighet og har ansvar for
myndighetsutøvelse gjennom regelverk og tilsyn. Brann- og redningsseksjonen er en av fem seksjoner i
Avdeling for forebygging og sikkerhet med rundt 100 ansatte.

Seksjonens hovedoppgave er å sørge for at DSB er en tydelig og synlig nasjonal brann- og redningsfaglig
myndighet. Seksjonen har ansvaret for forvaltning av brann- og eksplosjonsvernloven, med særlig vekt på
forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene
og forskrift om brannforebygging.

Seksjonen er i tillegg tilsynsmyndighet overfor brann- og redningsvesenene og 110-sentralene. Seksjonen
er justissektorens faglige og rådgivende organ innenfor brann- og redningsområdet. Seksjonens primære
målgruppe er brann- og redningsvesenene inkludert feiervesenet og 110-sentralene.

Stillingens hovedoppgaver er knyttet til hele brann- og redningsseksjonens ansvarsområde, forebyggende
brannvern, beredskap og nødmeldetjenesten for brann. Det innebærer tett samhandling og dialog med
brann- og redningstjenestene, Norges brannskole og samarbeidende offentlige og private aktører på
brannområdet for øvrig.
Noe reisevirksomhet må påregnes (tilsyn, konferanser og møter); ca. 40 dager per år.

Bruksvilkår Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarheit i samfunnet er i stadig endring. Difor er DSB ein organisasjon i kontinuerleg utvikling.
Vi treng medarbeidarar som er tillitskapande, kompetente og gode lagspelarar, og som aktivt bidreg til
fornying og forbetring. Som tilsett i DSB er du med på å løyse eit viktig samfunnsoppdrag, saman med
dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønskjer oss auka mangfald i organisasjonen, og håpar derfor at også
kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne vil søkje hos oss.
DSB er fleksible og tilrettelegg for mobilt kontor når det er hensiktsmessig.
Offentleg søkjarliste:
Det vil bli utarbeidd ei offentleg søkjarliste når søknadsfristen går ut. Opplysningar om søkjaren kan bli
offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. offentlegheitslova §25.

Kontaktinformasjon

Ann Christin Olsen-Haines
seksjonssjef
33 41 25 00

Heidi Vassbotn Løfqvist
sjefingeniør
33 41 25 00

SØK HER