Fast embete som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Søknadsfrist

Om oss: Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 180 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge. Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet. Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.  Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner. Sentrale oppgaver for de regionale statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørsmål, behandle klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser - inkludert Norges Høyesterett - og utøve fagledelse overfor politiet. 

Om Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter har  attraktive kontorlokaler samlokalisert med politiet i Tønsberg sentrum. Embetet fører aktorater for Høyesterett, Agder og Borgarting lagmannsrett samt tingrettene Vestfold, Telemark og Buskerud. Det må påregnes en del reiseaktivitet i tilknytning til aktorater og møter. 

Fagledelse av og tilsyn med politiets straffesaksbehandling er en sentral del av statsadvokatenes oppgaveportefølje. Som et ledd i stadig mer distriktsovergripende samarbeid mellom statsadvokatembetene vil det måtte påregnes oppgaver på tvers av flere embeter.

Om stillingen

Ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter er det ledig et fast embete som statsadvokat, og inntil en stilling som konstituert statsadvokat. Det kan i forbindelse med ansettelsesprosessen bli ledig ytterligere en konstitusjon som statsadvokat.

Arbeidsoppgavene er allsidige og vil blant annet innbefatte aktorering, fagledelse, deltakelse i arbeidsgrupper, utarbeidelse av styringsdokumenter, høringer og representasjon av embetet i ulike fora.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet og utviklingsorientering. Videre kreves det at den som ansettes takler høyt tempo og har evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel. Det bes opplyst om søker behersker begge målformer.

Den som ansettes må finne seg i de bestemmelser som måtte bli truffet med hensyn til eventuelle endringer i embetskretsene og de endringer i arbeidsoppgaver og ansvar som måtte følge av slike. 

Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig". Den som ansettes må være norsk statsborger.

CV, attester og vitnemål skal følge søknaden. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Tiltredelse etter avtale.

Vi tilby

  • embetet som statsadvokat lønnes i dag med kr 1 220 000 pr år, embete som kst statsadvokat lønnes med kr 990 000 pr år.
  • medlemskap i statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
  • fleksible arbeidstidsordninger

Spørsmål om embetet kan rettes til embetsleder Anne Margrete Katteland, tlf. 32 22 44 80.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no  

Inkludering og mangfold er viktig for Den høyere påtalemyndighet. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.  

Søknadsfrist: 11. april 2023

Arbeidsgiver: Den høyere påtalemyndighet

Kommune: Tønsberg

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Tollbodgaten 9, 3111 Tønsberg

SØK HER