Avdelingsdirektør, Oslo

Vil du lede arbeidet med forvaltning og lovutvikling hos landets øverste planmyndighet?

Søknadsfrist

Om oss: Vi søker leder til seksjon for forvaltning og lovutvikling (FLO). Stillingen er plassert i departementets planavdeling.Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeider med bærekraftmålene, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valgjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning. Planavdelingen har ansvar for forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen skal legge til rette for en helhetlig og samordnet arealpolitikk, og bidra til at kommunal og regional samfunns- og arealplanlegging fungerer effektivt. Avdelingen har ansvaret for den nasjonale politikken for kart- og geografiske data, og har etatsstyringsansvar for Kartverket og ansvar for oppfølgingen av Electronic Chart Centre (ECC) og Design og arkitektur Norge (DOGA). Planavdelingen i KDD består av ca. 45 medarbeidere fordelt på fem seksjoner. 

Om seksjonen

Som leder for seksjon for forvaltning og lovutvikling (FLO) vil du ha ansvar for plandelen av plan- og bygningsloven, matrikkelloven, tinglysingsforskrifter og geodataloven.

Sentrale oppgaver for seksjonen:

 • arbeide med lov- og forskriftsutvikling
 • bidra til samordning mellom plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
 • behandle klagesaker, rettssaker, omgjøringssaker og ivareta ad hoc juridisk arbeid
 • sikre god saksbehandling og juridisk kvalitetssikring i relevante saker
 • bidra med veiledning, tolkningsuttalelser m.v.

Du får jobbe med

Som avdelingsdirektør får du en sentral plass i planavdelingens ledergruppe og personalansvar for 8-10 medarbeidere med høy faglig kompetanse.

Vi forventer at du sikrer god og effektiv ledelse av seksjonen ved blant annet å:

 • sørge for at seksjonen leverer presist og med høy kvalitet, i tråd med departementets rutiner for saksbehandling og utredning
 • utøve faglig rådgivning internt i avdelingen, departementet og overfor politisk ledelse
 • legge til rette for gode arbeidsprosesser, et godt samarbeidsklima og utviklingsmuligheter for de enkelte medarbeiderne i seksjonen

Hvorfor skal du jobbe hos oss? 

 • du får en spennende lederjobb i et sterkt og kompetent fagmiljø
 • du får jobbe med saker som har stor betydning for samfunnsutviklingen
 • du får jobbe med et fagfelt i kontinuerlig utvikling
 • du får mulighet til å utvikle deg som leder
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn: Stillingen lønnes som avdelingsdirektør med en lønn fra kr 1000 000 - 1150 000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For svært kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Vi søker deg som har:

 • en mastergrad i rettsvitenskap/cand.jur.
 • relevant erfaring fra offentlig og/eller privat sektor
 • god kjennskap til de ansvarsområdene som ligger til avdelingen og det lovverket som skal forvaltes, særlig plan- og bygningslovgivningen og forvaltningsloven
 • relevant ledererfaring
 • evnen til å representere departementet og avdelingen på en god og trygg måte eksternt
 • svært god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

For å lykkes har du disse egenskapene:

 • en trygg og motiverende lederstil
 • god rolleforståelse, og evne til å forstå helheten i avdelingens portefølje
 • strategisk, analytisk og løsningsorientert
 • evne til å bidra aktivt i et tverrfaglig miljø og lederteam
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god på å sikre fremdrift i prosesser og oppgaver

Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Sikkerhetsklarering: Ansettelse forutsetter at du kan oppnå sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG på tiltredelsestidspunktet. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

Mangfold og inkludering

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Husk å legge ved CV, vitnemål og attester.

Alle dine personopplysninger blir tatt vare på i samsvar med GDPR.

KDD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Offentlig søkerliste
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte ekspedisjonssjef Jarle Jensen, +47 975 05 056, jarle.jensen@kdd.dep.no.

For spørsmål til rekrutteringsprosessen kan du kontakte rekrutteringsrådgiver i DSS Annabel Tveit, +47 979 59 303, annabel.tveit@dss.dep.no. Torbjørn Tandberg

KDD

Spørsmål om stillingen

Jarle Jensen
Ekspedisjonssjef
975 05 056
Jarle.Jensen@kdd.dep.no

Søknadsfrist: 23. november 2023
Arbeidsgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Arbeidssted: Akersgata 59, 0180 Oslo

Søk stillingen!