Avdelingsdirektør - Atomsikkerhet og kildeforvaltning

Avdelingsdirektør - Atomsikkerhet og kildeforvaltning

Søknadsfrist

Viktig samfunnsoppdrag! Vil du lede Norges arbeid knyttet til atomsikkerhet og forvaltning av radioaktive kilder

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet søker avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling, håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. DSA er også ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen.

Avdeling atomsikkerhet og kildeforvaltning


Avdelingen har ansvaret for myndighetsutøvelse og tilsyn med sikkerheten ved norske atomanlegg. De norske forskningsreaktorene er nedlagt, og det blir nå forberedt avvikling og dekommisjonering. Avdelingen har også ansvar for å påse at det er kontroll av nukleært materiale og at det ikke kommer på avveier. I tillegg er avdelingen innstillende myndighet når det skal gis konsesjoner til anløp av reaktordrevne fartøy i norske farvann.

Som avdelingsdirektør vil du bli en del av en faglig sterk ledergruppe, og du vil ha det overordnede ansvaret for fag, budsjett og personal i avdeling for atomsikkerhet og kildeforvaltning. Avdelingen består av følgende to seksjoner:

 •  Atomsikkerhet
 •   Atomsikring, sikkerhetskontroll og kildeforvaltning.

Avdelingen forvalter norsk regelverk innenfor ansvarsområdet, samt ivaretar forpliktelser iht. sentrale internasjonale konvensjoner, samt følger opp avdelingens virksomhetsområder når det gjelder FN, iOECDs Nuclear Energy Agency og andre relevante organisasjoner.

Søknadsfrist: 28.05.2023 

Arbeidsgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

Sted: ØSTERÅS 

Stillingstittel: Avdelingsdirektør - Atomsikkerhet og kildeforvaltning 

Stillinger:

Heltid / Deltid: Heltid 

Ansettelsesform: Fast 

Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

 • Lede og kvalitetssikre forvaltningen etter atomenergiloven innen atomsikkerhet og sikring, inkludert utvikle regelverket på området
 • Ansvar for å samordne avdelingens forvaltnings- og tilsynsarbeid ovenfor de norske atomanleggene
 • Ivareta Norges forpliktelser knyttet til kjernefysisk sikkerhet og beskyttelse av kjernefysisk materiale samt sikkerhetskontroll i forbindelse med FNs ikke-spredningsavtale av atomvåpen (NPPT)
 • Ivareta, lede og koordinere arbeidet knyttet til fagmyndighetsrollen overfor Forsvarsdepartementet ved anløp av militære reaktordrevne fartøy
 • Lede og kvalitetssikre forvaltningen etter strålevernloven for industriell og forskningsmessig strålebruk
 • Lede og kvalitetssikre forvaltningen av transport av nukleært og radioaktivt materiale
 • Sørge for nødvendig kompetanse innenfor avdelingens virkeområder, samt mobilitet og ressurstilgang knyttet til prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 •  Søkeren må kunne sikkerhetsklareres

Vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester skal lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Fagkompetanse innenfor avdelingens virkeområder
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, regelverksarbeid og tilsynsaktivitet.
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid

Personlige egenskaper

 • Er god til å motivere, engasjere og lede medarbeidere i et spennende og faglig sterkt miljø
 • Evne til å motivere og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å bygge en god, felles kultur
 • Sterk relasjonsbygger med god gjennomføringsevne
 • Ansvarsfull og selvstendig og robust
 • En fleksibel og positiv bidragsyter både faglig og sosialt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et spennende direktorat med dyktige mennesker som brenner for DSA sitt samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn som 1060 Avdelingsdirektør, kr 950.000-1.150.000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden

Avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning vil rapportere til direktør for DSA og inngå i toppledergruppen. Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum. 

Mangfold i DSA
I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.
Se https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med direktør i DSA Per Strand, tlf. 901 13 898 eller Hanne Paulsen Ødegård i Cruit AS, tlf. 959 61 599.

Kontaktinformasjon

Per Strand

Per Strand
Direktør 
Telefon:901 13 898

Hanne Paulsen Ødegård

Hanne Paulsen Ødegård
Cruit AS 
Telefon:959 61 599

SØK NÅ

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium. Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne. Vi er 140 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark. For mer informasjon se www.dsa.no.