Statsadvokat

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
17.04.2019

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og et nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav for tiden 104 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Statsadvokat

Riksadvokatembetet

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge. Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet. Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner. Riksadvokaten leder påtalemyndigheten i Norge. Hans stab består av assisterende riksadvokat, tolv førstestatsadvokater/statsadvokater, administrasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og åtte saksbehandlere/kontortilsatte. Embetet har kontorlokaler i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver

  • Det er nå ledig et fast embete som statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse etter nærmere avtale.                                                                                                                                                                                                              
  • Statsadvokaten vil ha et særlig ansvar for å legge til rette for og være pådriver i arbeidet med overgang til fullelektronisk straffesaksbehandling i Den høyere påtalemyndighet. Den som utnevnes i embetet skal også bekle den lovfestede rolle som personvernombud for Den høyere påtalemyndighet. I tillegg skal statsadvokaten delta i enkeltsaksbehandling som å vurdere klagesaker og tiltalespørsmålet i de mest alvorlige straffesaker. Arbeidsoppgavene vil kunne innbefatte fagledelse og utarbeidelse av ulike styringsdokumenter og høringssvar. Man kan bli oppnevnt som aktor for alle domstoler, også Høyesterett, og utadrettet virksomhet som foredrag og undervisning faller inn under arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjonskrav

  • Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Erfaring med digitaliseringsarbeid og personvernspørsmål er en fordel. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.
  • Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr

  • Embete som statsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med kr 1 160 000. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om embetet kan rettes til assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther,

telefon 22 47 78 50.

 

SØK HER!

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019