Seksjonssjef HR

LOGO Bufdir
Søknadsfrist: 
05.04.2021

Til deg som ønsker lederstilling i en virksomhet med det viktigste samfunnsoppdraget

Seksjonssjef HR

BUFETAT, Lillestrøm, Oslo

Om stillingen

Bufetat region øst har nå ledig stilling som seksjonsjef HR, og er på jakt etter en erfaren og kompetent HR-leder. Du er en leder som oppnår gode resultater, er samlende, skaper tillit, er sterk på samarbeid og skaper god lagånd. Du har særlig engasjement for organisasjonsutvikling innen offentlig sektor, og er opptatt av å være del av en organisasjon som skal gi best mulig tjenester til barn, unge og familier. 

Som seksjonssjef HR vil du ha ansvar for å lede og utvikle 12 medarbeidere i seksjonen, med oppgaver innefor et bredt HR-faglig område. Du vil bli utfordret på å levere godt innenfor dagens oppdrag, samtidig som det forventes at du er en pådriver og sentral bidragsyter med tanke på å utvikle organisasjonen i retning mot morgendagens krav og forventninger. Det innebærer at du både må ha kompetanse på eget fagområde, samtidig som du må få god oversikt og forståelse for Bufetat sitt viktige samfunnsoppdrag innen barnevern, familievern, adopsjon og overfor enslige mindreårige asylsøkere. 

Som seksjonssjef HR rapporterer du til avdelingsdirektør med ansvar for stab og støttefunksjoner i regionen, og inngår i en stabsledergruppe som er opptatt av god utnyttelse av ressurser på tvers av seksjonene i stab. Vi er derfor på jakt etter en leder som evner å veksle mellom å ha oppmerksomhet på utvikling og  leveranser innen egen seksjon, og på felles utvikling og leveranse fra stab som helhet. Vi er opptatt av å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag effektivt og med høy kvalitet, og ser på samarbeid og medvirkning, godt humør og god takhøyde som vesentlige forutsetninger for gode resultater.

Hva får du jobbe med hos oss?

Seksjonssjef har daglig lederansvar for seksjon HR og Serviceteamet, herunder personal- fag- og budsjettansvar. Seksjonssjef har også det administrative ansvaret for hovedverneombud og regiontillitsvalgte (frikjøpt i 100%). Seksjon HR er delegert fullmakt til å fastsette lønn og gjennomføre forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.3, og seksjonssjef sitter i flere råd og utvalg, blant annet i regionens Ansettelsesråd.

Seksjonens HR-oppdrag omhandler blant annet;

 • Strategisk- og operativ kompetanseutvikling 
 • Rekruttering
 • Lederstøtte innen lov- og avtaleverk
 • Forvaltning av regionens samarbeids- og medbestemmelsesstrukturer
 • Lønnsforhandlinger
 • HMS- og IA-arbeid
 • Administrasjon av regionens serviceteam

Hvilken bakgrunn har du?

 • Krav om juridisk kompetanse, fortrinnsvis utdannet jurist. Annen juridisk formalkompetanse kombinert med solid erfaringskompetanse kan erstatte dette kravet.
 • Du må ha solid og bred erfaring innen HR. Rekruttering, strategisk kompetanseutvikling og erfaring med å gi lederstøtte i krevende personalsaker er særlig viktige områder. God forståelse for Hovedavtalens bestemmelser om partssamarbeid er også en forutsetning.
 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdannelse innen ledelsesfag, og du må du ha solid og relevant ledererfaring, gjerne innen offentlig sektor. 
 • Du bør ha kompetanse innen prosess- og endringsarbeid. Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er et krav.  

Hvem ser vi etter?

 •  Vi ser etter deg som trives med å lede en seksjon med jevnt over høyt arbeidspress og med forventninger om å levere solid faglig HR-støtte til virksomhetens ledere. Du trives med en kombinasjon av strategiske- og operative lederoppgaver. Du er sterk på å delegere, samtidig som du sikrer kvalitet på leveransene. Du er også god på å prioritere mellom oppgaver i en hektisk arbeidshverdag. 
 •  Du vil lede en personalgruppe bestående av medarbeidere med ulik kompetanse og med ulikt behov for lederstøtte. Du kan vise til resultater når det gjelder å bygge sterke team, hvor det å utnytte ulikheter er en vesentlig faktor.  
 •  Seksjonens medarbeidere vil oppleve deg som en trygg og tydelig leder, med stort engasjement for HR som fagområde og Bufetat som virksomhet. De vil oppleve at du stiller høye krav til leveranser, samtidig som du er ivaretakende, ser den enkelte medarbeiders kompetanse og bygger videre på denne.  
 • Dine kollegaer i stabsledergruppen vil oppleve deg som en engasjert kollega som gjerne bidrar i å løse felles oppdrag. De vil også oppleve at du gjerne bidrar til det sosiale felleskapet og at du byr på deg selv. 

Vi tilbyr

 •  Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1211 Seksjonssjef i lønnstrinn 75 -82 (fra kr. 708 000 - 864 100,- pr. år). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 •  Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Regionkontor øst,Lillestrøm med kontorsted i Portalen, rett ved togstasjonen.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Heidi Bjøntegaard, 930 33 294

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud.  I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo.

Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021