Seksjonsleder jus og anskaffelser

LOGO ATB
Søknadsfrist: 
16.06.2019

AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Seksjonsleder jus og anskaffelser

AtB, Trondheim

Vi søker etter en motiverende, inspirerende og faglig dyktig leder til seksjon for jus og anskaffelser i AtB

Seksjonen har hovedansvaret for gjennomføring av anskaffelser i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, kontrakts- oppfølging og generell juridisk rådgivning til hele organisasjonen, inkludert direktørgruppa og administrerende direktør. Seksjonen skal gjennom gode anskaffelsesprosesser, effektiv kontraktsadministrasjon og juridisk rådgivning bidra til å sikre overordnede mål om best mulig kollektivtrafikk og mobilitet for Trøndelags befolkning. 

AtB har i 2019 et budsjett på over 2 milliarder kroner og et omfattende samfunnsansvar med store og komplekse anskaffelser. Dette stiller store krav til anskaffelseskompetanse og kapasitet i organisasjonen. AtBs anskaffelser skjer i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser og anvendelse av regelverket vil være en sentral oppgave for å best mulig oppnå målsetningene med anskaffelsene. For å sørge for god resultatoppnåelse er det også viktig med et utstrakt tverrfaglig samarbeid med øvrige seksjoner og avdelinger. 

Stillingen har det øverste faglige ansvaret for anskaffelser i AtB og rapporterer til Direktør for Økonomi og administrasjon. Stillingen inngår i ledergruppen til Direktør for Økonomi og administrasjon i AtB. Seksjonslederen for jus og anskaffelser vil ha en sentral rolle i AtBs resultatoppnåelser, og vil lede en kompetent seksjon med åtte ansatte.

Arbeidsoppgaver
 • Lede seksjon for jus og anskaffelser
 • Være rådgiver og fagansvarlig for anskaffelser og sikre at anskaffelser skjer i henhold til gjeldende regelverk
 • Gjennomføre anskaffelser på strategisk og operativt nivå i tråd med gjeldende regelverk og rutiner, samt arbeide i tverrfaglige team 
 • Utvikle og følge opp AtBs strategiske og operasjonelle mål innen anskaffelsesområdet og juridisk rådgivning
 • Ansvar for forvaltning og support tilknyttet innkjøpssystemet og innkjøpsprosedyrer
 • Delta i forbedringsprosesser og utnyttelse av digitale verktøy
Kvalifikasjoner
 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende en mastergrad. Lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell faglig bakgrunn 
 • Minimum fem års relevant praksis innen offentlige anskaffelser, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. 
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av IKT-systemer innen innkjøp og administrasjon, er en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper, samarbeidsevner og evne til å bygge gode relasjoner og nettverk.
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Ønske om å bidra til forbedringer
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Et hyggelig, utviklingsorientert arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Tjenestepensjon og forsikringsordninger gjennom KLP
 

Våre verdier

er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2018 for ca. 1,8 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune. 

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020