Sekretariatsleiar (seniorrådgivar/ utgreiingsleiar) – Utval for heilskapleg regulering av vidarebruk av offentleg informasjon (data)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søknadsfrist
 
Om oss
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 tilsette og er sekretariat for kommunal- og distriktsministeren, distrikts- og digitaliseringsministeren og resten av politisk leiing. Departementet har ansvar for ei rekkje etatar og verksemder. 
 
Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk
Avdelinga har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for delar av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon.
Ansvaret omfattar blant anna arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentleg sektor, personopplysningsforskrifta og administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemnda. Avdelinga har òg ansvar for etatsstyringa av Digitaliseringsdirektoratet og av Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit. Avdelinga er fagleg sekretariat både for distrikts- og digitaliseringsministeren og for kommunal- og moderniseringsministeren.  
 
Om stillinga
Det er ledig eit engasjement som sekretariatsleiar for utvalet. Engasjementet er på eitt år med høve til forlenging i inntil eitt år. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har oppnemnt eit utval for heilskapleg regulering av vidarebruk av offentleg informasjon (data). Utvalet skal levere utgreiinga si innan 15. februar 2023. Utvalet skal få støtte frå eit sekretariat med to årsverk som du blir ein del av.
For ei nærmare beskriving av samansetjinga av utvalet og mandatet til utvalet viser vi til pressemeldinga vi sende ut i samband med oppnemninga av utvalet. 
Utvalet skal levere utgreiinga (rapporten) i form av ein NOU (Noregs offentlege utgreiingar).
 
Utvalet
Utvalet skal føreslå ei heilskapleg regulering av vidarebruk av offentleg informasjon (data). Eit slikt regelverk vil støtte opp under innovasjon basert på deling av data, med både samfunnsmessige og næringsmessige gevinstar. Utvalet skal også vurdere om det bør etablerast ei plikt til å gjere tilgjengeleg utvalde typar offentleg informasjon, noko som vil innebere at ein før tilgjengeleggjeringa må vurdere aktuelt innhald opp mot eventuelle rettslege skrankar som personvern og immaterielle rettar. Sjå fullt mandat på endelig-mandat-for-utvalget.pdf (regjeringen.no)
Utvalet har 10 medlemmer. Medlemmene har brei fagleg bakgrunn og kompetanse. I tillegg til kompetanse innanfor forvaltningsrett og andre relevante juridiske rettsområde har medlemmene særleg kompetanse innanfor deling av data, informatikk/teknologi, innovasjon, økonomi og rolla til pressa i eit informasjonssamfunn. Medlemmene kjem frå både offentleg og privat sektor og er busette i heile landet. 
 
Avdelinga
Avdelinga for IT- og forvaltningspolitikk har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken inkludert dataøkonomi. Avdelinga har også ansvar for Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom), Norid og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Datatilsynet og Personvernnemnda.
 
Søknadsfrist: 25. november 2021

 

Du får jobbe med

Sekretariatet skal bidra til at utvalet leverer eit produkt av høg kvalitet. 

Arbeidsoppgåver:

 • Du har ansvar for drifta av sekretariatet, og har saman med utvalsleiaren hovudansvar for framdrifta i arbeidet.
 • Sekretariatet skal blant anna hente inn informasjon, utarbeide diskusjonsnotat, bistå utvalet med utgreiing og analyse og skrive og ferdigstille rapporten frå utvalet inkludert å utforme eit lovforslag med kommentarar
 • Du har ansvar for administrative oppgåver som organisering av møte og reiser, skriving av møtereferat, arkivhald og anna
 • Du har administrativt leiar- og koordineringsansvar og ansvar for økonomioppfølging

Sekretariatet er fagleg uavhengig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men er administrativt tilknytt og har tilsetjing i departementet.

Vi ønskjer at du har denne bakgrunnen

Nødvendige kvalifikasjonar:

 • juridisk embetseksamen / mastergrad i rettsvitskap
 • god kunnskap om forvaltningsrettsområdet, inkludert offentleglova 
 • utgreiingserfaring og minst fem års erfaring frå arbeid på eitt eller fleire relevante fagområde innanfor mandatet til utvalet
 • svært god skriftleg formuleringsevne

Det er også ønskjeleg at du har:

 • erfaring frå andre rettsområde som fell inn under mandatet til utvalet og relevante EU-rettsakter
 • god innsikt i den teknologiske utviklinga, blant anna kunstig intelligens og infrastrukturane for behandling og tilgang til data 
 • erfaring frå regelverksutvikling
 • god munnleg formidlingsevne
 • gode resultat frå studiet

Personlege eigenskapar:

Vi trur du kjem til å trivast om du:

 • har gode analytiske evner  
 • kan arbeide både sjølvstendig og i nært samarbeid med andre
 • kan forstå og formidle komplekse problemstillingar
 • er strukturert og jobbar effektivt under press 
 • har gode leiareigenskapar, evnar å leie andre
 • har god gjennomføringsevne
 • kan ta initiativ og evnar å planleggje arbeidsprosessar

Det er mykje samhandling på tvers med utvalet og sekretariatet, så det er ein fordel om du trivst med å omgåast andre og er god på mellommenneskelege relasjonar. Vi legg stor vekt på om du er personleg eigna.

Utdanning og erfaring må dokumenterast med CV, vitnemål og attestar. Søknaden bør innehalde ei kort beskriving av arbeidserfaring og utgreiingserfaring (oppgåver og rolle/ansvar), og dessutan resultat du meiner er relevante for stillinga.

Vi tilbyr

Vi ønskjer deg velkommen inn i eit arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr:

 • ein spennande jobb i eit sterkt fagmiljø
 • utfordrande og samfunnsnyttige oppgåver
 • gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum, med moglegheit for fjernarbeid
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • høve til trening i arbeidstida

Du må rekne med noko reiseverksemd.

Løn: Sekretariatsleiaren er lønt som seniorrådgivar/utgreiingsleiar frå kr 700 000 - kr 800 000 i året. Stillings- og lønnsplassering kjem an på erfaring og kvalifikasjonar. For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn.

Frå lønna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Slik søkjer du

Send søknad elektronisk via lenkja «Søk stillinga» øvst på denne sida. Legg ved vitnemål og eventuelle attestar.

Eit godt arbeidsmiljø er prega av mangfald, og vi oppmodar alle kvalifiserte til å søkje - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hol i CV-en. Arbeidsforholda vil bli lagde til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.

Søkjarar som informerer om at dei har nedsett funksjonsevne, blir inviterte til intervju dersom dei er kvalifiserte. Opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til registreringsformål. Som IA-verksemd legg vi til rette arbeidsforholda for personar med nedsett funksjonsevne.

Les meir om krava i Arbeidsgjevarportalen.

Vi oppmodar søkjarar til å krysse av i jobbsøkjarportalen dersom dei har funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssingane i jobbsøkjarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder publiserer i årsrapportane sine.

Godt medarbeidarskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidatar. Bakgrunnssjekken blir utført etter samtykke frå deg som søkjar og inneber at vi verifiserer CV og annan søknadsdokumentasjon i samband med tilsetjinga.

I samsvar med offentleglova 25 gjer vi merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista.

Kontaktperson:

For nærmare opplysningar om stillinga kan du kontakte avdelingsdirektør Katarina de Brisis på telefon 91 00 92 05.

 

SØK HER